Plan pracy

 

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

w Pułtusku ma rok szkolny 2019/2020

 

I PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki

 

D.Sobocińska

Wrzesień

2.

Prowadzenie dziennika bibliotecznego, dokumentacji bibliotecznej

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych

 1. Wyszukiwanie informacji na określone tematy w różnych źródłach informacji;
 2. Przygotowanie dekoracji;
 3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, zaproszeń, podziękowań, dyplomów.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opracowanie zbiorów

 1. Prowadzenie na bieżąco rejestru ubytków;
 2. Ewidencja – bieżąca prowadzenie księgi inwentarzowej;
 3. Opracowanie nowych pozycji;
 4. Zakładanie kart uczniom klas pierwszych;
 5. Uaktualnianie kart uczniom klas drugich, trzecich i czwartych;
 6. Zakładanie kart książek i kart katalogowych;
 7. Uaktualnienie katalogi rzeczowego i alfabetycznego.

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

 

Wrzesień

 

Wrzesień

5.

Udostępnianie zbiorów

 1. Statystyka;
 2. Przegląd kart czytelniczych.

D.Sobocińska

Na bieżąco

6.

Gromadzenie i konserwacja zbiorów

 1. Uzupełnianie zbiorów;
 2. Systematyczne naprawianie zniszczonych książek.

D.Sobocińska

Na bieżąco

7.

Biblioteczny kącik nowych pozycji czytelniczych

 1. Lekcje biblioteczne zapoznające z najnowszymi bestsellerami

D.Sobocińska

Na bieżąco

 

 

II. PRACA PEDAGOGICZNA

L.p.

Zadania do realizacji

Formy pracy

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

Udostępnianie zbiorów

 1. Udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni;
 2. Udostępnianie zbiorów audiowizualnych;
 3. Kierowanie uczniów do innych bibliotek.

 

D.Sobocińska

Na bieżąco

2.

Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

 1. Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, tekstowych i rzeczowych;
 2. Udzielanie porad w wyborach czytelniczych;
 3. Gazetki biblioteczne.

D.Sobocińska

Na bieżąco

3.

Przysposobienie czytelnicze i informacyjne, edukacja medialna

 1. Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych;
 2. Instruktaż indywidualny.

D.Sobocińska

Na bieżąco

4.

Opieka nad Zespołem Kreatywnej Młodzieży

 1. Klub dyskusyjny-dyskusje na temat współczesnych wydarzeń kulturalnych, recenzje najnowszych filmów.
 2. Uczestnictwo w szklonych projektach oraz imprezach o charakterze powiatowym.

D.Sobocińska

A. Świerczewska

 

 

 

 

Na bieżąco

5.

Rozwijanie kultury czytelniczej i kultury żywego słowa wśród uczniów

 1. Realizacja programu  edukacyjnego: ,,Czytam, więc jestem”;
 • Spotkania o charakterze edukacyjnym
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów
 1. Praca indywidualna z czytelnikami – rozmowy nt. zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

 

Na bieżąco

6

Realizacja projektu dla zawodowców  pod nazwą ,,Zawodowcy przyszłości”

 1. Realizacja projektu
 • Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu szeroko  pojętą promocję szkolnictwa zawodowego
 • Zorganizowanie konkursów promujących  szkolnictwo zawodowe

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

Cały rok szkolny

7

Realizacja projektu  ,,Kreatywność kluczem do sukcesu”

 1. Realizacja projektu
 2. Organizacja cyklu przedsięwzięć mających  na celu zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy w określonych branżach
 3. Nabycie kompetencji kluczowych oraz „miękkich” takich jak umiejętność pracy zespołowej, empatia, poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów.

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

 

Październik -czerwiec

8

Opieka nad  stypendystami

Opieka merytoryczna w i pomoc w realizacji projektów stypendialnych

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Cały rok szkolny

9

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 1. Współpraca z Firmami:
 • MARDOM
 • GENERAL PROPERTY
 • BBA Transport System
 • ETI Polam
 • PRESIDENT
 • Quad Wyszków
 1. Współpraca z nauczycielami w poznaniu uczniów i ich aktywacji czytelniczej;
 2. Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości w Pułtusku;
 3. Współpraca z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Oddział Ciechanowie w zakresie opieki nad stypendystami w ramach projektu-  „Mazowsze” (stypendia dla szkół zawodowych)
 4. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie;
 5. Współpraca z MSCDN w Ciechanowie
 6. Współpraca z nauczycielami biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku;
 7. Współpraca ze Szkolnym Klubem Europejskim w ramach realizacji projektów edukacyjnych;
 8. Współpraca z nauczycielami bibliotek gminnych;
 9. Współpraca z bibliotekarzami z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku;
 10. Współpraca z Akademią Humanistyczną w Pułtusku oraz Polsko Japońska akademią Technik komputerowych w Warszawie i PWSZ w Ciechanowie
 11. Współpraca z Pułtuską Biblioteką Publiczną

im. J. Lelewela.

 

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

10

Udział w konkursach

1.Przygotowanie młodzieży do konkursów informatycznych, plastycznych i fotograficznych.

D.Sobocińska

A.Świerczewska

Na bieżąco

11.

Działalność Centrum Multimedialnego

 

 1. Korzystanie przez uczniów ze stron internetowych, wyszukiwanie informacji;
 2. Korzystanie z centrum przez nauczycieli – opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.

D.Sobocińska

Na bieżąco


 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej