Historia szkoły

JAN RUSZKOWSKI - patron Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku, zasłużony nauczyciel przedmiotów zawodowych, w la­tach 1950-1972 kierownik warsztatów szkolnych, organizator wo­dnych drużyn harcerskich i wychowawca młodych żeglarzy.

Urodził się w roku 1912 w Warszawie. Skończył słynną przed wojną Szkołę Techniczną im. Wawelberga. Bezpośrednio po woj­nie zaczął pracować na Mazowszu, pełniąc wiele odpowiedzialnych funkcji w administracji terenowej.

Ze Szkołą Zawodową w Pułtusku związany był przez całe swoje dojrzałe życie. W tej szkole pełnił funkcję nauczyciela, świetnego organizatora pracy w warsztatach szkolnych, wychowawcy nauczy­cieli, przyjaciela i serdecznego opiekuna młodzieży. Był człowie­kiem pracowitym, skromnym, zdyscyplinowanym, bezkompromisowym, wytrwałym i konsekwentnym, wymagającym od innych, ale przede wszystkim od siebie; oddany bez reszty szkole i młodzieży, wychowawca wielu pokoleń wykwalifikowanych robotników i techni­ków.

Jan Ruszkowski był pionierem i organizatorem żeglarstwa w Pułtusku. Drużyna, którą kierował, była pierwszą w Chorągwi Ma­zowieckiej drużyną z patentem flagowym. W latach siedemdziesią­tych I Pułtuska Żeglarska Drużyna Harcerska, jako najlepsza w Po­lsce; zdobyła dwukrotnie najwyższe trofeum żeglarstwa - Propo­rzec im. Leonida Teligi. Druh Jan Ruszkowski harcmistrz Polski Lu­dowej, komendant wielu żeglarskich obozów, członek kadry zgru­powań, w latach 1971-1973 był pilotem trzech spływów harcer­skich "Szlakiem Kopernika". Fascynowały Jana Ruszkowskiego rzeki, jeziora i morze. Posiadał stopień jachtowego sternika mor­skiego. Był budowniczym jachtów. Obok żeglarstwa pasjonowało go filmowanie, fotografowanie i rysowanie. Lubił piosenki i książki żeglarskie. Umiał przepowiadać pogodę, znał jak nikt inny wodę. Uwielbiała go młodzież; w ostatnich latach nazywano go pieszczot­liwe "Dziadkiem".

Za swoją wieloletnią pracę z młodzieżą, za wzorową pracę pe­dagoga i wychowawcy był wielokrotnie nagradzany. W uznaniu za swoje osiągnięcia otrzymał następujące odznaczenia i ordery:

 • ZŁOTĄ ODZNAKĘ za zasługi dla woj. warszawskiego 1966 r.
 • BRĄZOWY MEDAL za zasługi dla Obronności Kraju 1968 r.
 • ZASŁUŻONY DZIAŁACZ ŻEGLARSTWA 1971 r.
 • ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 1972 r.
 • KRZYŻ ZA ZASŁUGI dla ZHP 1972 r.
 • KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1976 r.

Jan Ruszkowski zmarł 20 stycznia 1979 roku w Pułtusku.

Historia Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

1947-1963

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Pułtusku po II wojnie światowej zapoczątkowało powstanie w 1947 r. PUBLICZ­NEJ ŚREDNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ o kierunku odzieżowym. Szkoła podjęła działalność w gmachu LO, a we wrześniu 1948 r. otrzymała siedzibę w budynku przy ul. Kościuszki 20.

W roku 1949 zorganizowano kierunek czapniczy. Dyrektorem szkoły był Czesław Osiecki. W tej placówce kontynuowały pedagogiczną działalność przedwojenne nauczycielki, orga­nizatorki tajnego nauczania w okresie okupacji, Maria Jacniacka i Karolina Nawrocka; tu rozpoczęli pracę nauczyciele, których losy związały się na stałe z historią szkoły, Alicja i Władysław Piotrowscy, Andrzej Piotrowski oraz patron szkoły Jan Ruszkowski.

Po wprowadzeniu w 1951 r. kierunku elektrycznego i metalowego szkoła otrzymała nazwę ZASADNICZEJ SZKOŁY METALOWO - ODLEWNICZEJ CENTRALNEGO URZĘDU SZKOLENIA ZAWODOWEGO. 16 stycznia 1953 roku funkcję dyrektora objął Władysław Piotrowski. Będzie ją wzorowo pełnił do 31 sierpnia 1984 r.

W 1957 roku szkoła przeszła pod Ministerstwo Oświaty jako ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA.

W 1960 r. rozpoczęła się budowa nowej siedziby szkoły przy ulicy Tysiąclecia. Nowe obiekty powstały według konkursowego projektu zespołu architektów pracujących pod kierunkiem inż. Krystyny Bień z Warszawskiego Miasto-Projektu Specjalnego. Inwestorem budowy było Ministerstwo Oświaty reprezentowane przez pracowników Departamentu Inwestycji i Wyposażenia Szkół: Czesława Szamanka (dyrektora DIiWS) oraz inspektorów: Tadeusza Gordona, Ryszarda Zdziebłowskiego i Jerzego Czajkowskiego. Wiele trudu, starań i zapobiegliwości wykazał dyrektor Władysław Piotrowski, wiele, wiele godzin przy budowie nowej szkoły i porządkowaniu jej otoczenia poświęcili jej nauczyciele i uczniowie. Nowymi budynkami zachwycali się mieszkańcy miasta i osoby przyjezdne. W kwietniu 1965 r. dziennikarz Leon Janowicz urzeczony pięknem nowej szkoły, napisał: no i sama szkoła ? jedna z najnowszych i najnowocześniejszych w Polsce. Zresztą czy tylko w Polsce? Konkursowy projekt zespołu architektów z Warszawskiego Miasto ? Projektu Specjalistycznego, odznaczony Złotym Medalem w Brukseli, najpierw został zrealizowany w Szwecji, i NRD, a dopiero w Polsce, ściślej w Pułtusku. Płaska, pawilonowa zabudowa, dużo światła, powietrza i przestrzeni.

1963-1974

18 kwietnia 1963 roku klasy ślusarskie i 2 elektrome­chaniczne przeniesiono do zespołu nowych budynków przy ul. Tysiąclecia. W starej siedzibie pozostały 2 klasy - odzie­żowa i budowlana dając początek Zasadniczej Szkole Zawo­dowej nr 2. Z entuzjazmem nauczyciele, pracownicy i mło­dzież urządzali nową szkołę, warsztaty i internat; budowali drogę do warsztatów i ulicę Tysiąclecia. W dniu 1 września 1963 r. decyzją Ministra Oświaty otwarte zostało Technikum Radiowe; w tym sa­mym roku szkolnym rozszerzono zakres zasadniczego kształcenia zawodowego o 3 kolejne kierunki: stolarz, radiomonter i mechanik-rolnik. Tak powstała szkoła znana w latach 1963-1974 jako Technikum Radiowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.

Szkoła rozwijała się. Powstawały nowe kierunki i specjal­ności, takie jak: Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe, Średnie Studium Zawodowe, Technikum Wieczorowe dla Pracujących. Z udziałem warsztatów szkolnych, kierowanych przez Jana Ruszkowskiego, zbudowano magazyny, garaże, hydrofornię; urządzono izbę pomiarów i pokój nau­czycielski. Powstały pierwsze pracownie przedmiotowe, urządzone przez nauczycieli: Mariana Budzyńskiego (fizyki), R. Staronia i J. Ruszkowskiego (rys. techn.), Andrzeja Grzybowskiego (radiowa) i Zygmunta Dublińskiego (elektryczna).

 

                                                                1974-1985

1 września 1974 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie powołało ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, w skład którego weszły: Technikum Radiowe z filią w Zegrzu Płn., Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1975 r. zarząd nad ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH objęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ciechanowie. Ranga szkoły rosła. Pod kierunkiem i według projektów Włodzimierza Wróbla (z-ca dyr w I. 1971-1982) oraz przy wydatnej pomocy Edwarda Mączyńskiego (z-ca kier. warsztat.) i Zygmunta Chajęckiego (naucz. zawodu) realizowano ambitny plan modernizacji bazy dydak. - wych. (pracownie: mechaniki, historii, audiowizualna, rys. technicznego, klub, szatnie, sala gimn., pokoje administr., wystrój korytarzy szk. i inne). Uznanie zdobyła pracownia historii jednocześnie Izba Pamięci Narodowej), urządzana i stale wzbogacana przez Zofię Wróblową (nauczycielkę historii). Urządzenia i meble do pracowni wykonały warsztaty szkolne (kierownicy - Józef Jeleń, Józef Wiśniewski). Zbudowano wiatę z garażami i salę instruktażową. Pod kierunkiem Ireny Łapińskiej-Siarkiewicz (z-ca dyr w I. 1974-1984) szkoła wzorowo programowała i realizowała zadania wychowawcze i opiekuńcze. Znane są w województwie i w kraju sukcesy Drużyny Żeglarskiej zorganizowanej i prowadzonej przez J. Ruszkowskiego, od roku 1977 przez Wojciecha Błaszczyka (proporzec Teligi, utworzenie Chorągwianego Oś­rodka Wodnego); sukcesy siatkarzy z SKS "ZRYW" i ich tre­nerów Tadeusza Miłoszewskiego i Józefa Gryca (brązowy medal w mistrzostwach Polski w 1982 i 1984 r. I miejsce w województwie od 1975 r.) W 1970 r. szkoła zdobyła III miej­sce w Polsce, w konkursie bhp. Wyróżniona była praca OHP pod komendą Kazimierza Trukawki (I miejsce w resorcie gór­niczym i hutniczym w 1979 r.) i praca Spółdzielni Uczniowskiej, prowadzonej przez nauczycielkę matematyki Barbarę Ciesielską (I miejsce w województwie w 1979 r. i 1980 r.) Od 1975 r. humanitarną akcję w klubach HDK prowadzi Mieczysław Gąsiewski (około 350 litrów oddanej krwi). Liczy się w województwie szkolna orkiestra dęta zorganizowana z inicjatywy dyrektora W. Piotrowskiego. Zabiegi i zaangażowanie dyrektora W. Piotrowskiego doprowadziły do powstania zakładowej bazy mieszkaniowej (do 1983 r. -14 mieszkań).

Zespół Szkół Zawodowych odgrywa dużą rolę w środowisku. Od wielu lat prowadzi cenną współpracę z Zakładami WZL w Zegrzu, POM, FSOiUT "POLAM" i Instytutem Łączności w Pułtusku. W tej szkole dokształcało się wielu pracowników w/w zakładów: tu w latach 1978-80 istniał Punkt Konsultacyjny Politechniki Warszawskiej. Od 1978 r. dokształcanie dla pracujących organizował i wzorowo nim kierował wicedyrektor Zdzisław Remian.

Wiosną 1979 roku Szkoła stała się schronieniem dla ofiar katastrofalnej powodzi w Pułtusku. Do akcji ratowania mieszkańców i ich dobytku włączyli się nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych.

1 września 1984 roku dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został Stanisław Szolc (wicedyrektor w latach 1982-84).

W 1985 r. ? roku nadania szkole Sztandaru i imienia Jana Ruszkowskiego - pracowała grupa z tych, którzy podjęli pracę w starej szkole i or­ganizowali nową. Obok wcześniej wymienionych nauczycieli byli to: Jan Kowalski, Ryszard Żołnierzak, Ryszard Staroń, Waldemar Lachowski, Waldemar Drózd, Irena Łapińska i Mieczysław Gąsiewski oraz pracownicy administracji: Janina Ciszewska, Regina Biedrzycka, Józef Lech, Irena Nowakowska i Krystyna Żołnierzak.

W uroczystościach sztandarowych i nadania Zespołowi Szkół Zawodowych imienia Jana Ruszkowskiego ? nauczyciela, kierownika szkolnych warsztatów, żeglarza - brało udział 884 uczniów ? przyszłych techników i robotników wykwalifikowanych uczących się w 32 oddziałach.

1986-2007

W latach 1986 ? 1995 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w dalszym ciągu funkcjonowały dotychczas działające typy szkół, wprowadzane były jednak do nauczania nowe specjalności oraz całkowicie nowe zawody, np.:

 • technik telekomutacji
 • w technikum mechanicznym specjalność mechanika precyzyjna
 • w technikum elektronicznym specjalność maszyny i urządzenia cyfrowe.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej w celu dostosowania się do potrzeb lokalnego rynku pracy wprowadzono nawet na krótkie okresy nauczanie w zawodach: spawacz, elektromechanik, elektryk, monter elektronik, stolarz, ślusarz.

Koniec lat 80-tych i lata 90 ? te dwudziestego wieku to okres wielu zmian w Polsce, zmian, które miały swoje bezpośrednie przełożenie także na ZSZ im. Jana Ruszkowskiego. Szczególne znaczenie miało ograniczenie finansów przeznaczanych na oświatę, co w konsekwencji doprowadziło do powolnego zaniku kół zainteresowań i innych zorganizowanych form działalności pozalekcyjnej. Dodatkowo brak środków w znacznym stopniu ograniczał możliwości zakupu nowych pomocy dydaktycznych czy też prowadzenia remontów obiektu. W całej Polsce dało się również zauważyć zmniejszenie zainteresowania kształceniem w zawodach, wynikało to między innymi z tego, że w miastach wielkości Pułtuska istniejące zakłady pracy były restrukturyzowane, przekształcane w rożne spółki bądź też po prostu bankrutowały. W tym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracowało nad reformą oświaty w Polsce, szczególnie oświaty ponadpodstawowej. Wynikiem tych prac był pomysł by stopniowo technika przekształcać w licea techniczne. Pan Tadeusz Miłoszewski, ówczesny dyrektor ZSZ im. Jana Ruszkowskiego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej podjął decyzję o powołaniu Liceum Technicznego i zakończeniu naboru do technikum. Liceum Techniczne powstało w 1995 roku i kształciło uczniów w profilach: elektronicznym, ekonomiczno-administracyjnym, kształtowanie środowiska, mechanicznym i elektryczno-energetycznym. Liceum techniczne to była szkoła, w której nauka trwała 4 lata, absolwent nie uzyskiwał tytułu zawodowego, jeżeli podjąłby naukę w szkole policealnej, w zawodzie zgodnym z ukończonym profilem zdobył by tytuł technika w czasie krótszym niż absolwent liceum ogólnokształcącego. W 1999 roku ZSZ im. Jana Ruszkowskiego po raz ostatni ukończyli uczniowie 5 ? letniego technikum ? elektronicy i mechanicy.

W 2000 roku rozpoczęła się reforma systemu edukacji w Polsce, która zaowocowała powstaniem 6 ? letnich szkół podstawowych, 3 ? letnich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Początkowo w założeniach reformy miało nie być w ogóle techników, tylko zasadnicze szkoły zawodowe i licea ogólnokształcące. W wyniku kolejnych korekt w założeniach reformy ostatecznie szkolnictwo ponadgimnazjalne miało kształcić w: 3 ? letnich liceach ogólnokształcących, 3 ? letnich liceach profilowanych, 4 ? letnich technikach i 2 lub 3 ? letnich zasadniczych szkołach zawodowych.

Tworzenie, powoływanie do życia nowych szkół wymagało dużej pracy organizacyjnej oraz czasami trudnych decyzji kadrowych: w roku szkolnym 2001/2002 nie prowadzono rekrutacji do szkół ponadgimnajzalnych, dlatego też zmniejszyła się liczba godzin zajęć dydaktycznych. W tym okresie liczna grupa nauczycieli, którzy w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego pracowali od 1963 roku przechodziła na emeryturę, skład rady pedagogicznej ulegał zmianie. W międzyczasie, w 1999 r. w wyniku reformy samorządowej organem prowadzącym dla ZSZ i m. Jana Ruszkowskiego stał się powiat pułtuski, a organem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie. Przejęcie prowadzenia szkoły przez samorząd terytorialny pomogło wykonać niezbędne prace remontowe obiektu. Jednocześnie zlikwidowany został internat szkolny (niewielu uczniów korzystało z tej formy zakwaterowania), do którego przeniesiony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Tąsew.

Po decyzjach Rady powiatu w Pułtusku 1 września 2002 roku uczniowie klas pierwszych rozpoczęli naukę w:

 • I Liceum Profilowanym w Pułtusku o profilach:
  • ekonomiczno ? administracyjnym
  • mechaniczne techniki wytwarzania
  • zarządzanie informacją
 • Technikum Nr 1 w Pułtusku w zawodzie technik elektronik
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w zawodach:
  •  elektryk
  •  stolarz
 • W kolejnych latach oferta edukacyjna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego była ciągle poszerzana, i tak:
  • w I Liceum Profilowanym:
   • otworzony został profil kształtowanie środowiska
   • w jednym oddziale profilu zarządzanie informacją rozpoczęta została przedmiotowa innowacja pedagogiczna mająca na celu realizację zakresu rozszerzonego matematyki

Na rok szkolny 2007/2008 będziemy rekrutować:

w Technikum Nr 1 młodzież do zawodu technik mechanik (swego rodzaju powrót do tradycji) planujemy utworzenie nowego typu szkoły Liceum Ogólnokształcącego, w którym będzie realizowana przedmiotowa innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego w zakresie piłki siatkowej.

Powołując nowe szkoły bądź nowe kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego pamiętano o osobach dorosłych, które chciałyby zdobyć średnie wykształcenie lub tytuł zawodowy. Dlatego też w ciągu ostatnich trzech powstały szkoły:

 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
 • Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku kształcąca w zawodach:
   • technik informatyk
   • opiekunka środowiskowa
   • technik ekonomista
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku.

Szkoły dla dorosłych prowadzą kształcenie w formie zaocznej, pierwszymi absolwentami byli słuchacze Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, którzy w 2006 roku z dużym powodzeniem przystępowali do matury.

W jubileuszowym roku 60 ?lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego kształcimy:

- w szkołach dla młodzieży 537 uczniów

- w szkołach dla dorosłych 197 słuchaczy

Swego rodzaju weryfikatorem jakości pracy szkół w Polsce są egzaminy zewnętrzne, w szkołach ponadgimnazjalnych są to egzaminy: maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych). Nauczyciele i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego nie mają się czego wstydzić. Mimo różnych perypetii, czasami niezależnych od szkoły uwarunkowań, wyniki osiągane na egzaminach zewnętrznych są przyzwoite, jesteśmy w górnej części statystyk dla szkół tego samego typu w województwie mazowieckim i w całej Polsce.

Zespół Szkół Zawodowych zmienia się, dostosowuje swoją pracę do zmieniającej się rzeczywistości. Miejmy nadzieję, ze za ?lat będzie podobnie, że absolwenci podobnie jak dziś 16 czerwca 2007 roku będą spotykać się i wspominać SWOJĄ DOBRĄ STARĄ SZKOŁĘ.

Źródła:

1. Zofia Marianna Wróbel, Folder wydany z okazji Nadania Zespołowi Szkół Zawodowych Sztandaru i imienia Jana Ruszkowskiego, czerwiec 1985 r.

2. Zofia Marianna Wróbel, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego 1947-1997 ? monografia, Pułtusk 1997 r.

3. Andrzej Krawczyński, 60 lat Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku ? Pułtusk 2007 r.

  

 

 

 

 

styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej