Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

W PUŁTUSKU 

NA LATA 2012-2015

I. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego( Dz. U Nr 168, poz. 1324). 

II. MERYTORYCZNA PODSTAWA PLANOWANIA

1. Zewnętrzne i wewnętrzne standardy jakości.

2. Wyniki mierzenia jakości pracy szkoły ? raporty dyrektora szkoły z ewaluacji wewnętrznej.

3. Statut szkoły.

4. Program wychowawczy i program profilaktyki.

5. Zestaw programów, podręczników i planów nauczania.

6. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Regulaminy wewnętrzne.

III. PREZENTACJA SZKOŁY

 Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku od początku swego istnienia stara się wspierać młodzież w rozwoju i kreowaniu postaw twórczych. Od wielu lat podejmowane są wszelkie starania, służące temu, aby proces edukacji i wychowania przebiegał harmonijnie. Organem prowadzącym Szkoły jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Szkoła mieści się przy ulicy Tysiąclecia 12.

W skład Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego wchodzą następujące typy szkół dla młodzieży oraz dla dorosłych:

1. Technikum Nr I - 4 letnie

3. I Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie

3. I Liceum Profilowane ? 3 letnie

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia

5. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 2 letnie

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ? 3 letnie

7. Szkoła Policealna dla Dorosłych- 2 letnia

Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku składa się z 54 nauczycieli.

Zespół na dzień 1 września 2012 roku liczy 19 oddziałów w szkołach dla młodzieży oraz 4 oddziały w szkołach dla dorosłych.

 Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych. Dyżury w szkole pełni pielęgniarka.

Nowoczesne i efektywne nauczanie możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, oraz ogólnodostępnym centrum multimedialnym, co pozwala uczniom na pełne korzystanie z technologii informacyjnych.

Środowisko, z którego pochodzi młodzież jest zróżnicowane. Ponad połowa uczniów pochodzi ze środowiska wiejskiego. Sytuacja materialna tych rodzin w wielu przypadkach jest bardzo trudna. Dodatkowym obciążeniem finansowym dla rodziców uczniów jest konieczność dojazdów do szkoły.

Szkoła umożliwia swoim uczniom wszechstronny rozwój. Założeniem placówki jest realizacja zadań statutowych nie tylko w sferze dydaktyki i wychowania, ale również kreowanie i wyzwalanie twórczych zainteresowań.

W tym celu proponowana jest uczniom szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Główną formą takich zajęć są fakultety przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Zajęcia wyrównawcze, koła przedmiotowe i koła zainteresowań, m.in.:

 

§ Szkolny Ośrodek Kariery; 

§ Uczniowski Klub Sportowy ZRYW;

§ Gazetka Szkolna TERAZ MY;

§ Szkolny Klub Europejski EUROMY;

§ PCK;

§ Chór szkolny;

§ Szkolne koło dziennikarsko-artystyczne.

Oferta edukacyjna Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego cieszy się w środowisku dużym zainteresowaniem. Jest to wynikiem następujących działań:

 

§ efektywnej promocji szkoły w środowisku lokalnym poprzez:

ü organizowanie dni otwartych, spotkań w gimnazjach, udział w targach edukacyjnych, wydawanie folderów informacyjnych,

ü udostępnianie aktualnych informacji o szkole na stronie internetowej;

ü efektywną współpracę z rodzicami;

§ ofertą kierunków kształcenia, dostosowaną do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań potencjalnych uczniów;

§ dobrą opinią w zakresie poziomu nauczania, wyposażenia i bezpieczeństwa;

Najlepszą jednak reklamą dla szkoły są zadowoleni uczniowie i ich rodzice, którzy polecają ją swoim znajomym.

 

Planowana Misja: ? Kreatywność, partnerstwo i współpraca?

Zespół Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego zapewnia wysokie standardy kształcenia i wychowania poprzez łączenie tradycji szkoły z wymogami współczesnego świata. Promujemy kształcenie w zawodzie nakierowane na zdobywanie kwalifikacji i certyfikatów umożliwiających pracę w Unii Europejskiej. Nasi uczniowie odbywają praktyki zagranicznie oraz biorą udział w wymianach młodzieży. Realizowana misja wiąże się bezpośrednio z założeniami reformy szkolnictwa zawodowego między innymi:

Szkoła Zawodowa szkoła pozytywnego wyboru oraz Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy.

W naszej szkole dostrzegamy potencjał, indywidualność oraz prawa i obowiązki każdego ucznia. Współpracujemy z rodzicami w taki sposób, aby czuli się współodpowiedzialni za realizację najważniejszych zadań szkoły realizujemy szereg zagadnień związanych z pedagogizacją rodziców. Rodzice są równorzędnymi partnerami szkoły. Organizujemy spotkania z rodzicami oraz dni otwarte, angażujemy rodziców do współpracy przy realizacji wielu przedsięwzięć służących podniesieniu jakości kształcenia i wychowania. Młodzież uczymy przezwyciężać trudności. Uczymy podejmowania decyzji i przejmowania inicjatyw.

Kształtujemy odpowiedzialność, zaradność, umiejętność pracy zespołowej i zdolności organizacyjne.

W osiąganiu wartości przyjętych w misji, sprzyja przyjazny klimat naszej szkoły, wynikający z pozytywnych relacji: rodzice ? uczniowie ? nauczyciele ? administracja i obsługa.

Każdy członek społeczności szkolnej, od dyrektora i nauczyciela poczynając, poprzez pozostałych pracowników szkoły, aż do uczniów świadomie wstąpił do tej społeczności i zdecydował się na jej współtworzenie. Jest też świadomy, że niesie to za sobą trud pracy i odpowiedzialność.

Działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły (we współpracy z domem rodzinnym) powinny doprowadzić do ukształtowania ucznia, którego będzie cechować:

- odpowiedzialny stosunek do obowiązków (początkowo w szkole, później w miejscu dalszej nauki i pracy),

- właściwa kultura osobista, szacunek dla innego człowieka ? wyrażone przez postawę, słownictwo, właściwy strój, dbałość o estetykę pomieszczeń, przykładne zachowanie  się w szkole i miejscach publicznych,

- życzliwość wobec innych i odpowiedzialność za drugiego człowieka,

- wrażliwość na krzywdę innych ludzi ? biednych, samotnych, cierpiących,

- tolerancja i szacunek wobec ludzi,

- miłość i szacunek do Ojczyzny, poznawanie jej historii, kultury i tradycji,

- odpowiedzialność za losy kraju, szacunek dla pracy, uczciwość, rzetelność, ofiarność,

- aktywność społeczna i bezinteresowność ? umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność prawidłowego obcowania z przyrodą i korzystanie z jej dóbr,

- zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy,

Szkoła kontynuując najlepsze tradycje dydaktyczne i wychowawcze:

        § przygotowuje uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz pracy w dziedzinach istotnych dla                 rozwoju gospodarki kraju,

§ skupia się na dążeniu do zapewnienia postępu w rozwoju każdego ucznia i osiągania przez niego sukcesu,

§ tworzy optymalne warunki do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej,

§ umożliwia jej twórczą samorealizację,

§ organizuje środowisko wychowawcze, które wspiera ucznia i udziela pomocy w trudnych dla niego sytuacjach,

§ proponuje szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych,

§ doskonali proces nauczania ? uczenia się poprzez wprowadzanie innowacji,

§ rozwija edukację europejską m.in. poprzez międzynarodową wymianę szkolną nauczycieli i uczniów,

§ zacieśnia współpracę z rodzicami i środowiskiem,

§ systematycznie unowocześnia i uzupełnia bazę materialną,

§ zapewnia pełne bezpieczeństwo swoim wychowankom oraz wszystkim pracownikom,

§ jest otwarta na potrzeby wszystkich podmiotów szkoły i środowiska,

§ uczy młodych ludzi odpowiedzialności.

Wizja:

I. OBSZARY PRACY SZKOŁY

1. Koncepcja pracy szkoły

1. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia.

2. Absolwenci gimnazjów są zainteresowani ofertą edukacyjną szkoły.

3. Szkoła posiada pozytywny wizerunek w środowisku.

4. Szkoła upowszechnia informacje o swoich osiągnięciach.

2. Zarządzanie i organizacja

1. Szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.

2. Szkoła w sposób partnerski współdziała z rodzicami, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności.

3. Dyrektor szkoły systematycznie analizuje skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły.

4. Nauczyciele dzielą się wzajemnie zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.

2. Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego.

a) udostępnienie dokumentacji prawnej w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz pokoju nauczycielskim,

b) sukcesywne udostępnienie dokumentów prawa szkolnego na stronie internetowej szkoły.

3. Tworzenie spójnego programu .

a) monitorowanie realizacji: Programu wychowawczego, Programu profilaktyki,

Wewnątrzszkolnego oceniania, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Regulaminu Rady Rodziców,

b) monitorowanie spójności dokumentów szkolnych.

4. Praca w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i zadaniowych w celu właściwej realizacji zadań statutowych (rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych doskonalenie działalności pracy placówki w zakresie podwyższenia jakości kształcenia oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów).

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (ewaluacja wewnętrzna prowadzona z udziałem nauczycieli, wykorzystanie wniosków do planowania rozwoju szkoły).

II. Kadra pedagogiczna doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje.

1. Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej (udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym zgodnie z potrzebami szkoły).

2. Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli.

a) motywowanie nauczycieli do pracy nad uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

b) doskonalenie współpracy stażysta-opiekun,

c) podnoszenie i uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły, które są określone w Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli.

III. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, bazy dydaktycznej.

1. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego (zgodnie z wymogami określonymi w nowych podstawach programowych, których realizacja została rozpoczęta od września 2012r.) i poszerzania oferty zajęć dodatkowych.

IV. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.

1.Realizacja projektów.

2. Wynajem pomieszczeń szkolnych.

3. Poszukiwanie sponsorów.

3. Kształcenie

1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów.

2. Szkoła zapewnia rozwój każdego ucznia, jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

3. Organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej ocenie i analizie.

4. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów.

5. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.

6. Uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania.

7. Sposób realizowania poszczególnych programów nauczania jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany.

I. Analiza wyników egzaminu zawodowego, egzaminu maturalnego

1. Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu maturalnego i zawodowego do pracy dydaktycznej w celu podniesienia wyników nauczania.

2. Udział szkoły w próbnych egzaminach maturalnych, opracowanie wniosków i ich wdrożenie.

3. Analizy wyników egzaminów maturalnego, zawodowego, dokonywane będą z wykorzystaniem różnych metod, np. porównywanie zdawalności i średnich wyników na określonym poziomie w danym roku szkolnym i na przestrzeni lat, wykorzystywanie skali staninowej.

4. Wdrażanie wniosków z analizy wyników egzaminów maturalnego i zawodowego przez poszczególnych nauczycieli celu podniesienia poziomu kształcenia.

II. Nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów

1. Analiza osiągnięć uczniów, formułowanie i wdrażanie wniosków, stymulacja w celu osiągnięcia wyższych wyników.

2. Motywowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, (np. prezentacja osiągnięć finalistów i laureatów, praca indywidualna z uczniem zdolnym)

3. Indywidualizacja procesu uczenia.

4. Kształcenie umiejętności określania przez ucznia poziomu swojej wiedzy na podstawie

wyników oceniania, umiejętności planowania swojego indywidualnego procesu uczenia się.

III. Aktywność uczniów

1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez uczniów.

2. Przystępowanie do projektów edukacyjnych, realizacja powiatowych i szkolnych projektów edukacyjnych zainicjowanych przez uczniów i nauczycieli.

3. Preferowanie aktywizujących metod nauczania.

4. Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich, np. projekty samorządu uczniowskiego, samorządów klasowych, wycieczki szkolne, kiermasze itp.

5. Analiza losów absolwentów oraz wykorzystanie informacji do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania, planowania oferty edukacyjnej.

6. Współpraca z absolwentami:

a) zjazdy absolwentów,

b) spotkania absolwentów z uczniami.

IV. Podejmowanie różnorodnych form preorientacji zawodowej.

1. Współpraca z PUP, ośrodkiem doradztwa zawodowego, spotkania z przedstawicielami środowisk uniwersyteckich, współpraca z wyższymi uczelniami.

2. Popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół policealnych, pomaturalnych i szkolnictwa wyższego

V. Promowanie wartości edukacji

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach.

a) wizyty prezentacyjne w gimnazjach,

b) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne lokalna prasa),

c) dni otwarte w szkole- spotkania z gimnazjalistami,

d) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

2. Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników rekrutacji, ankiety dla rodziców, uczniów.

 

4. Wychowanie i opieka

1. Szkoła posiada program wychowawczy i program profilaktyki, zgodnie z przepisami prawa.

2. Przyjęte przez szkołę wartości wychowawcze, zawarte w programie wychowawczym, są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane.

3. Program wychowawczy szkoły jest realizowany w coraz szerszym współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.

4. Szkoła planuje i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne oraz podejmuje działania promujące zdrowie.

5. Realizacja programów profilaktyki przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień.

6. Szkoła rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie.

7. W szkole określono spójne z przyjętym programem wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględniane w procesie oceniania zachowania uczniów.

8. Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły w zakresie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar.

9. Szkoła analizuje na bieżąco trudności wychowawcze.

10. Szkoła realizuje zadania w zakresie edukacji ekologicznej.

I. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły).

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji.

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, biwaki, ogniska, studniówka, akademie.

3. Kultywowanie tradycji szkolnej (organizowanie i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym).

II. Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi.

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną, np. PCK, WOŚP, honorowe krwiodawstwo.

3. Diagnozowanie zachowania uczniów i podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń, ocena ich skuteczności oraz modyfikacje w miarę potrzeb.

III. Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

1. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

a) planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP,

b) wymiana sprzętu szkolnego,

c) przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa,

d) przeprowadzenie próbnej ewakuacji.

2. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

a) organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli,

b) utrzymanie ścisłej współpracy ze Służbą Zdrowia i pielęgniarka szkolną,

c) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,

d) zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy.

3. Umożliwienie pomocy i wsparcie w rozwiązywaniu problemów uczniów.

a) utrzymanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów,

b) organizacja warsztatów i spotkań z psychologiem i pedagogiem dla nauczycieli, uczniów i rodziców,

c) udostępnianie informacji na temat organizacji przeciwdziałających agresji , przemocy w rodzinie, niosących pomoc uzależnionym.

4. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych, np. konsultacje z PPP, Komendą Policji, Sadem Rodzinnym, PCPR.

5. Podejmowanie działań wychowawczych wynikających z potrzeb szkoły, ocena ich skuteczności i ewentualna modyfikacja.

6. Profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych (np. realizacja projektów edukacyjnych).

 

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

I . Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły.

1. Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami, np. organizacja miejsc spotkań na terenie szkoły, ustalenie form i terminów spotkań z dyrekcją, pedagogami szkolnymi, wychowawcami i nauczycielami.

2. Pobudzanie aktywności rodziców, np. zapraszanie rodziców do pracy w zespołach, do udziału w uroczystościach szkolnych, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

3. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

4. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły (bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów).

5. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły, projektowanie działań z uwzględnieniem stanowiska i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań).

6. Pogłębianie pedagogizacji rodziców.

II. Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej.

1. Czynne włączanie się szkoły w uroczystości powiatowe, państwowe (pomoc w ich przygotowaniu).

2. Czynne włączanie się szkoły w akcje charytatywne, wystawy tematyczne i ich organizacja.

3. Ścisła współpraca z instytucjami znajdującymi się na terenie miasta, (np.PPP, KPP, PCK, ośrodek pomocy społecznej).

III. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów.

II. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 

1. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jej osiągnięć i rozszerzanie oferty edukacyjnej.

2. Doskonalenie obiegu informacji w szkole.

3. Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

4. Eliminowanie przejawów demoralizacji uczniów poprzez zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne.

5. Uzyskiwanie wysokich standardów kształcenia i wychowania, wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych.

6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole poprzez szereg zaplanowanych działań: profilaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych.

 

III. EWALUACJA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

Program rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku jest wynikiem ciągłego dążenia do zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości kształcenia i wychowania.

Ze względu na stale zmieniające się warunki działania oraz potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli program rozwoju szkoły będzie stale monitorowany i dostosowywany do aktualnych warunków i potrzeb.

 W celu sprawnego i efektywnego przebiegu procesu ewaluacji konieczne jest zbudowanie atmosfery wspólnego zaangażowania. Dlatego też zostanie powołany zespół do spraw zapewniania jakości pracy szkoły. Organizowane są szkolenia Rady Pedagogicznej, umożliwia się korzystanie nauczycielom ze szkoleń zewnętrznych w tym zakresie, zapewnia

dostęp do najnowszych pozycji literatury w zakresie tworzenia i mierzenia jakości pracy szkoły oraz przeprowadza obserwacje wspierające. 

Ewaluacja w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego będzie prowadzona na trzech uzupełniających się poziomach:

- autoewaluacja ? obowiązuje każdego nauczyciela, dla oceny wyników własnej pracy

- ewaluacja wewnętrzna (formatywna) ? przeprowadzana na zakończenie każdego roku szkolnego, ocena efektów podjętych działań, wprowadzenie ewentualnych zmian w programie na następny rok szkolny;

- ewaluacja konkluzywna (końcowa) ? przeprowadzana na zakończenie realizacji programu rozwoju szkoły, podsumowująca osiągnięte wyniki, wnioski z tej ewaluacji powinny być wykorzystane przy tworzeniu i realizacji kolejnego programu rozwoju szkoły.

Ewaluacja obejmować będzie w równym stopniu nastepujące obszary:

1. obszar nauczania i uczenia się ? osiągane wyniki

2. sferę towarzyszącą procesowi nauczania i uczenia się:

a. wzajemne oddziaływanie uczniów, rodziców i nauczycieli,

b. sposób nauczania i uczenia się,

Tak szerokie potraktowanie obszaru objętego ewaluacją jest konieczne, gdyż wyniki pierwszego z nich są często warunkowane przez obszar drugi. Poza tym ewaluacja powinna udzielić pełnych i prawdziwych odpowiedzi na poniższe pytania:

1.Gdzie i w jaki sposób Program rozwoju szkoły działa dobrze?

2. Gdzie pojawiają się trudności?

3.Jak poprawić elementy, które zawodzą?

4.Czy tempo i korelacja działań są prawidłowe?

5.Czy i jakie zmiany musimy wprowadzić w naszych działaniach?

6.Jak ocenić sukcesy osiągnięte podczas wdrażania Programu?

Ewaluacja Programu rozwoju szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

1. Planowanie ? określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów, organizacja zespołów badawczych .

2. Projektowanie ? określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów badawczych, dobór metod badawczych, określenie prób badawczych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

3. Zbieranie informacji ? przeprowadzenie badań, gromadzenie danych.

4. Przetwarzanie i analiza danych ? porządkowanie, analizowanie i interpretowanie danych.

5. Prezentacja i upublicznianie wyników badań ? prezentacja zainteresowanym podmiotom (przede wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom), uzyskanie opinii.

6. Wykorzystywanie wyników ewaluacji ? modyfikacja istniejących i tworzenie nowych programów rozwoju szkoły.

 

IV. MONITOROWANIE

Monitorowanie w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego będzie procesem stałym, pozwalającym stwierdzić, czy występują określone dla danego standardu wskaźniki i jaki poziom osiągnięto w odniesieniu do przyjętych kryteriów.

Do monitorowania wykorzystywane będą następujące:

a) techniki:

- badanie wyników nauczania i wychowania,

- wywiady,

- ankietowanie,

- obserwacje,

- rozmowy informacyjno-wyjaśniające,

- analiza prac uczniowskich,

- analiza dokumentacji szkolnej,

- przeglądy,

- inne, stosowane wg potrzeb;

b) narzędzia:

- testy, sprawdziany,

- arkusze, karty obserwacji,

- kwestionariusze wywiadu,

- kwestionariusze ankiet,

- arkusze zbiorcze,

- inne, stosownie do pojawiających się potrzeb.

 Projekt koncepcji pracy Zespołu Szkół Zawodowych im J. Ruszkowskiego w Pułtusku został opracowany przez zespół zadaniowy pod kierunkiem wicedyrektora  Doroty Budziszewskiej, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, oraz przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.