Pedagog Szkolny

Pedagodzy szkolni:


 

 

Aleksandra Lasocka

 

Angelika Chrzanowska

 

Izabela Nuszkiewicz

 

Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie pracy pedagoga

w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono :

• 1100 rozmów z uczniami i 70 rozmów z rodzicami uczniów  (każda potwierdzona podpisem ucznia lub rodzica)

Rozmowy dotyczyły min:

•          Poprawy ocen niedostatecznych

•          Frekwencji

•          Zachowania

•          Problemów osobistych

•          Konfliktów z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami

•          Dalszych planów zawodowych

•          Przestrzegania norm społecznych

Pod usprawiedliwioną nieobecność nauczyciela pedagodzy szkolni przeprowadzali zajęcia i opiekowali się klasami podczas 93 godzin lekcyjnych.

Pedagodzy przeprowadzili następujące zajęcia i warsztaty min:

•          Motywacja uczniów do nauki

•          Moje cele życiowe

•          Zajęcia integracyjne

•          Bariery w komunikacji interpersonalnej

•          Nawiązywanie prawidłowych relacji koleżeńskich

•          Asertywność

•          Skutki ryzykownych zachowań

Prowadzili zajęcia:

•          Logopedyczne – dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej

•          Zajęcia z uczniem wymagającym wsparcia – dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną

Brali udział w pracach w zespołów:

•          nadzorujących przebieg egzaminów maturalnych

•          nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

•          powoływanych do rekrutacji kandydatów do szkoły

•          do spraw promocji szkoły

•          do spraw ewaluacji wewnętrznej

•          do spraw ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki

•          do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

•          zespołów wychowawczych

Pełnili funkcję:

•          przewodniczącej ds. promocji szkoły

-           brali udział w przygotowaniu i koordynacji Dni Otwartych Szkoły i Powiatowych Targów Edukacyjnych

•          opiekuna zespołu wokalnego

 - w styczniu 2015 r. zespół wokalny Ruszkowski vioce miał swój debiut podczas konkursu kolęd i pastorałek zajmując drugie miejsce.

 - uczesnictwo w jury w wewnątrzszkolnych eliminacjach do I Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu”

•          koordynatora nad kroniką szkolną, kroniką z wycinków prasowych i kontaktów z mediami

•          przeprowadzili sondaż dla grupy działania zielone mosty Narwi

•          zajmowali się działaniami dotyczącymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

•          koordynowali konkurs fotograficzny Hubertus

•          koordynowali udział uczniów w konkursie plastycznym „Dopalaczom – Nie!” realizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny

 

Podnosili swojej kwalifikacje

Zewnętrzne formy doskonalenia:

•          cykl szkoleń i warsztatów w ramach projektu „ Musimy Siać...” Program profilaktyki  i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim:

 - warsztaty grupowe w zakresie treningu zapobiegania agresji

 - szkolenie w zakresie interwencji kryzysowych

 - szkolenie z zakresu podstaw socjoterapii i oddziaływania psychoedukacyjnego

- warsztaty fokusowe na temat zjawiska agresji i jej profilaktyki

- superwizja dla nauczycieli i pedagogów

 - seminarium dotyczące profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci  i młodzieży z udziałem specjalistów w tej dziedzinie

•          konferencje dotyczące projektu „ Musimy Siać...” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

 

•          konferencja w Akademii Humanistycznej w Pułtusku – „ W trosce o bezpieczeństwo ucznia” – organizowana przez Starostę Pułtuskiego i Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

•          szkolenie „ I Twój uczeń może ubiegać się o stypendium w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych – MSCDN – Ciechanów

•          Szkolenie  - „ Przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w szkole” – Warszawa

•          Szkolenie – „Zapobieganie doświadczeniu dyskryminacji w szkole” – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 

Wewnątrzszkolne formy doskonalenia:

•          Profilaktyka zdrowia psychicznego młodzieży – centrum Diagnostyczno Psychologiczne

•          szkolenie „ Organizacja Pomocy Psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

•          szkolenie „ Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz aktualne przepisy prawa i problemy oświatowe”

•          szkolenie „ Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”

Pracowali nad sprawozdaniami min:

 - Działania podjęte w zakresie przeciwdziałania dopalaczom – Kurator Oświaty Ciechanów

 - bezpieczny powiat pułtuski na lata 2015 – 2018 za 2105 r

 -  z realizacji zdań w zakresie HIV/AIDS – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna - Pułtusk

 - MOPS – informacje z realizacji programu promocji zdrowia psychicznego

 - MOPS – dotyczące działań profilaktycznych i interwencyjnych podjętych na rzecz wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego ich funkcjonowania

 - sprawozdanie semestralne z realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 - sprawozdanie dla poradni psychologiczno – pedagogicznej -

 zdrowie psychiczne

 - informacje do Starostwa Powiatowego dotyczące dni otwartych

  - ankieta dotycząca profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży na potrzeby MEN

 - zbadanie preferencji zawodowych uczniów i słuchaczy - MARDOM

 

Przygotowali  i przedstawili na posiedzeniach Rady Pedagogicznej:

 - propozycje dostosowań do egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych

 - Organizacje  i ewaluacje pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 - wnioski z ankiet dotyczących bezpieczeństwa

•          sprawozdania z realizacji planu pracy pedagoga

•          sprawozdania z działalności zespołu ds. promocji szkoły

•          bieżące problemy wychowawcze

 

Wykonywali następujące działania:

•          Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

•          Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom  w szczególności :

–          niepełnosprawnym

–          ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

–          z chorobą przewlekłą

–          w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych

–          z niepowodzeniami edukacyjnymi

•          Rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów.

•          Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.

•          Określanie sposobów zaspokajania potrzeb uczniów.

•          Tworzenie planów wsparcia dla ucznia.

•          Opracowywanie oraz ewaluacja indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów.

•          Planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego .

•          Opracowanie teczek osobowych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

•          Ewaluację pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

•          Dokonywali okresowej diagnozy – oceny sytuacji wychowawczej, które polegało na :

•          analizie dokumentacji – dzienników lekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na oceny, zachowanie, ewentualne uwagi czy pochwały kierowane do uczniów

•          analizie nowych opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej

•          rozmowach z wychowawcami i nauczycielami dotyczących głównie uczniów sprawiających trudności wychowawcze

•          rozmowach z rodzicami i opiekunami prawnymi

•          kontaktem ze specjalistami opiekującymi się poza szkołą danym uczniem

•          kontaktem z kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi

Organizowanie i realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych min:

•          program „ Zachowania ryzykowne – AIDS i inne zagrożenia”

•          program „ Stres przed maturą” dla uczniów klas maturalnych ograniczający negatywne emocje towarzyszące przyszłym absolwentom

•          „Papierosa? – nie, dziękuję!”

Cel główny:

- zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów

Realizowali Pogram szkolna wyprawka

 brali  udział w zbieraniu dokumentacji niezbędnych do udziału młodzieży w Rządowym Programie pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

•          program „ ARS czyli jak dbać o miłość”

•          program „Bezpieczna i zdrowa szkoła”

    w ramach Programu „Bezpieczna i Zdrowa Szkoła” uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach z inspektorami ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

•          Tematyka zajęć: Odpowiedzialność prawna za popełnianie czynów karalnych. Bezpieczeństwo młodzieży.

•          z funkcjonariuszami Policji –„ Bezpieczna szkoła”, „ Dopalaczom – nie!”

•          z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Edukacji Młodzieży z Ciechanowa

•          z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

•          klasy II i III Zespołu uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości na temat : „Moje predyspozycje zawodowe, a rynek pracy”

•          odbyły się spotkania dla uczniów klas drugich z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Edukacji – Ciechanów  „Wchodzę bez stresu na rynek pracy”.

 

Opracowali scenariusze do zajęć:

•          zajęcia integracyjne

•          „Narkotykom powiedz – nie!”

•          „Stres przed maturą”

•          „Papierosa nie dziękuję”

•          „Hiv/AIDS”

do wykorzystania podczas godzin z wychowawcą

Zorganizowali  wycieczkę profilaktyczno wychowawczą do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów.

Celem takiego wyjazdu było zapoznanie ze specyfiką jednostki, przedstawienie konsekwencji w przypadku wejścia w konflikt z prawem, a także poznanie przepisów prawa związanego z dostępnymi karami kodeksu karnego

Byli opiekunami młodzieży podczas innych wycieczek

•          Opieka nad młodzieżą podczas rekolekcji

•          Opieka na młodzieżą biorącą udział w akcji „KREW DLA POLSKI"

•          Brali udział w przygotowaniu:

•          akademii z okazji świąt Bożego Narodzenia

 

Dokonywali okresowej analizy sytuacji wychowawczej polegającej na :

•          analizie dokumentacji – dzienników lekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na oceny, zachowanie, ewentualne uwagi czy pochwały kierowane do uczniów

•          analizie nowych opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej

•          rozmowach z wychowawcami i nauczycielami dotyczące głównie uczniów sprawiających trudności wychowawcze

•          rozmowach z rodzicami i opiekunami prawnymi

•          kontaktach ze specjalistami opiekującymi się poza szkołą danym uczniem

•          kontaktach z kuratorami sądowymi zawodowymi i społecznymi

Przeprowadzili lekcję otwartą z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Celem głównym zajęć było zapoznanie uczniów z różnymi formami komunikacji interpersonalnej, przedstawienie zachowań werbalnych i niewerbalnych, a także wskazanie najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych.

Koordynowali projekt badawczy „Kształtowanie się systemu wartości w okresie szkolnym” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie                              i Uniwersytet w Zurychu.

•          Od podzielnika 2015 r. młodzież naszej szkoły brała udział w projekcie badawczym oceniającym system wartości dzieci i młodzieży. Badaniom została poddana młodzież Liceum Ogólnokształcącego klas pierwszych. Uczniowie dwukrotnie we wskazanych odstępach czasu wypełniali test dotyczący systemu kształtowania się wartości.                         

•          Najważniejszą rzeczą jaka nas interesowała  to w jaki sposób szkoła , a także rówieśnicy mają wpływ na kształtowanie się systemu wartości.                                  

Pedagodzy szkolni w ramach realizacji projektu edukacyjnego ECO Ruszkowiacy koordynowali zbiórkę makulatury. "Zbieraj makulaturę, ratuj konie„.

•          Koordynowali zbiórkę makulatury dla Burmistrza Maista Pułtusk.

Współpracowali z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku.

•          Współpraca polegała przede wszystkim na kierowaniu uczniów z trudnościami w nauce, z problemami z zachowaniem i emocjami, uczniów potrzebujących wsparcia i diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.

Współpracowali z terenowa Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną .

korzystali z materiałów i pomocy dydaktycznych oferowanych przez Powiatową Stacje sanitarno – epidemiologiczną w Pułtusku.

zaprasili pracownika na zajęcia specjalistyczne z młodzieżą :

•          Profilaktyka HIV/AIDS

•          Koordynowali program ARS czyli jak dbać o miłość.

•          Przygotowali uczniów do konkursu plastycznego „Stop dopalaczom”

Współpracowali z Komendą Powiatową Policji.

•          Organizowali spotkania ze specjalistami ds. nieletnich i patologii

•          spotkań tematycznych młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń

•          informowaniu policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży

•          udzielaniu przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu sytuacji trudnych,

•          redagowaniu opinii na potrzeby policji i Sądu o uczniach naszej szkoły

Współpracowali  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

•          Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie opierała się na przekazywaniu sygnałów alarmowych dotyczących rodzin zastępczych, rodzin niewydolnych wychowawczo czy zaniedbanych.

•          naszymi wychowankami była młodzież znajdująca się w rodzinach zastępczych czy pogotowiach rodzinnych.

•          Współpraca ta, niejednokrotne kontakty i rozmowy z pracownikami, a także dyrekcją Powiatowego Centrum pozwoliły na większy wgląd w sytuację dziecka, zarówno tą prawną jak i emocjonalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

•          Współpraca pedagogów z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej polegała na:

•          udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej

•          wspieraniu rodzin potrzebujących pomocy

Sąd Rodzinny i Nieletnich .

•          w sytuacji , w której zostały już wyczerpane wszelkie środki i narzędzia  kontakt z pracownikami Sądu Rodzinnego i Nieletnich – głownie z kuratorami zawodowymi.

•          W ramach naszej współpracy  kuratorzy udzielali pomocy w :

•          przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych

•          wymiany informacji na temat ucznia

•          wymiany danych dotyczących ucznia i jego środowiska, a w szczególności dotyczących warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

•          redagowałam opinie o uczniach na potrzeby Sądu Rodzinnego i Nieletnich w odpowiedz na otrzymane pismo.

•          udzielali informacji kuratorom społecznym, dotyczących osiągnięć szkolnych, zachowania, frekwencji, kontaktów z rodzicami odnośnie ucznia objętego kuratelą.

•          Mobilne Centrum Planowania Kariery Zawodowej i Cech Rzemiosł Różnych                     i Przedsiębiorczości w Ciechanowie .

•          Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

•          Współpraca z powyższymi instytucjami opierała się na organizowaniu i koordynowaniu zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego.

Przygotowali i ewaluowały takie dokumenty jak:

•          ankieta dotycząca oceny poziomu bezpieczeństwa w szkole

•          ankieta dotycząca uzależnienia od środków psychoaktywnych

•          ankieta dotycząca częstotliwości spożywania alkoholu i uzależniania  od nikotyny

•          arkusz obserwacji ucznia

•          karta interwencji

•          kontrakt dla ucznia

 

Przygotowali Gazetki szkolne:

 - nie plotkuj

 - papierosom nie

 - dopalacze

 - bezpieczne wakacje

Pedagog szczególnie musi być ukierunkowany na współpracę z innymi nauczycielami min:

•          pomagał w redagowaniu dostosowań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

•          pomagał w przygotowaniu teczek osobowych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

•          udostępniał materiały wychowawcom, nauczycielom, min: scenariusze zajęć

•          redagował wspólnie z wychowawcami plany działań wspierających dla ucznia bądź zespołu uczniów

•          przekazywał informacje o uczniach i od uczniów

•          opiekował się klasami podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela

•          prowadził zajęcia dla młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wychowawcę

Każdego roku oprócz rozmów indywidualnych pedagodzy przeprowadzali pedagogizację rodziców najczęściej w zakresie:

•          Roli pedagoga w szkole

•          Procedur

•          Koordynacja nad zdjęciami maturzystów

•          Grupa wsparcia

•          Konsultacje z nauczycielami

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej