Plan pracy Pedagoga

 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z przepisów prawnych regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych i są podyktowane aktualnymi potrzebami i specyfiką placówki.

Rozporządzenie MEN z 17 lutego 2010

Rozporządzenie MEN z  30 kwietnia 2013

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020

I Realizacja zadań ogólnowychowawczych

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów.
 2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Diagnoza środowiska szkolnego, rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole - badanie stanu bezpieczeństwa uczniów na ternie szkoły ,diagnoza zachowania się uczniów oraz podejmowanych działań eliminujących zagrożenia.

 Ankiety, rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami.

 1. Dbanie o realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów – monitoring frekwencji.
 2. Prowadzenie i inicjowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich     problemów wychowawczych z własnymi dziećmi - udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych, dydaktycznych, problemów rodzinnych;

 · informowanie rodziców o możliwości korzystania z oferty poradni specjalistycznych

· informowanie rodziców o formach pracy wychowawczo-profilaktycznej na terenie szkoły

 1. Analizowanie bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych.
 3. Inicjowanie pomocy specjalistycznej dla uczniów: psychologicznej, terapeutycznej, logopedycznej zdrowotnej i prawnej.
 4. Organizowanie pomocy pedagogicznej i wsparcia dla uczniów, u których wystąpiły problemy.
 5. Koordynowanie działań zleconych przez dyrekcję szkoły .
 6. Współpraca z wychowawcami klas, Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i instytucjami w organizowaniu opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na uczenie zasad komunikacji międzyludzkiej i umiejętności interpersonalnych, kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych i w sytuacjach zagrożenia.
 8.  Czuwanie nad realizacją założeń wynikających z programu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła” m.in. dotyczących ochrony praw człowieka.  
 9.  Przeprowadzanie badań ankietowych
 10. Rozwijanie kompetencji społecznych.

II Profilaktyka wychowawcza

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności  w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w razie potrzeby,
 • współpraca z rodzicami,
 • współpraca z wychowawcami,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz poznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 1. Kontynuowanie spotkań w ramach grupy wsparcia w Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej.
 2. Wykrywanie patologii życia społecznego i eliminowanie początkowych symptomów niedostosowania
  • zapoznanie się z warunkami życia uczniów , sytuacją rodzinną, kontakt z rodzicami,
  • ewidencja uczniów wykazujących cechy niedostosowania społecznego zagrożenia niedostosowaniem,
  • systematycznie przeprowadzane rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 3. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 4. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy pedagogicznej.
 5. Współpraca z instytucjami – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną , Sądem Rejonowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policja.
 6. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 7. Pedagogizacja rodziców.
 8. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zdrowotnej – „Światowy Dzień AIDS”, „ Dzień bez papierosa”.
 9. Kontynuowanie projektu  „Bezpieczna i zdrowa szkoła”
 10. Współorganizowanie z Komendą Powiatową Policji akcji „Nie uzależnieniom” – profilaktyka uzależnień.
 11. Kontynuacji projektu „ Nie oceniaj”.
 12.  Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Monar – Wyszków.
 13.  Koordynacja zajęć z doradcami zawodowymi.
 14. Współpraca z uczelniami wyższymi.
 15.  Pomoc nauczycielom-wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
 16. Redagowanie gazetek informacyjnych w gablotach szkolnych.
 17.  Eliminowanie zjawiska agresji i przemocy
  • pomoc wychowawcom w przeprowadzaniu zajęć, udostępnianie scenariuszy,
  • przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, omawianie skutków zachowań agresywnych,
  • uświadamianie prawnych konsekwencji zachowań agresywnych.
 18. Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę frekwencji i eliminowania zjawiska wagarów, rozliczanie uczniów opuszczających bez ważnych powodów zajęcia lekcyjne, informowanie o absencji rodziców, a w szczególnych przypadkach policję i sąd.
 19. Agitowanie uczniów do korzystania z kółek wyrównawczych i samopomocy koleżeńskiej.
 20. Zapoznanie uczniów z technikami skutecznego uczenia się.
 21. Badania ankietowe – sondaże diagnostyczne na temat używek, bezpieczeństwa ( według potrzeb).
 22. Praca z uczniem zdolnym.
 23. Pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

III Indywidualna opieka pedagogiczna

 1. Aktualizacja dokumentów uczniów objętych wzmożonymi oddziaływaniami opiekuńczo- wychowawczymi: opinie i orzeczenia  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności,  informacje z Policji i Sądu.
 2. Organizacja i koordynacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.
 3. Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mającymi problemy szkolne.
 4. Aktualne problemy młodzieży w różnych sferach życia /rodzinnych, szkolnych/ organizowanie pomocy adekwatnej do rozpoznanych potrzeb.
 5. Pomoc uczniom z rodzin dotkniętych bezrobociem w składaniu wniosków zasiłki, zapomogi, darmowe posiłki i zwolnienia z opłat.
 6. Pomoc uczniom wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rodzinie dysfunkcyjnej.
 7. Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, pomoc nauczycielom w dostosowaniu form i metod pracy do realnych możliwości uczniów  o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 8. Udzielanie uczniom wszelkiej możliwej pomocy i wsparcia odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
 9. Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny.

     9.  Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z     

          aktualnym rozporządzeniem.

IV Pomoc materialna

 

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin zaniedbanych, wielodzietnych, patologicznych, będących w trudnej sytuacji materialnej
 2. Współpraca  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pracownikami socjalnymi.

 

V. Orientacja zawodowa

1. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia:

 - organizowanie zajęć warsztatowych aktywizujących do wyboru zawodu

   i poszukiwania pracy.

2. Organizowanie i koordynowanie zajęć z doradcami zawodowymi.

3. Współpraca z uczelniami wyższymi.

 

 

Sprawy bieżące i inne prace zlecone przez dyrektora szkoły

 

Opracowali pedagodzy szkolni:

Aleksandra Lasocka                                                                    

Izabela Nuszkiewicz                                                                     

Angelika Chrzanowska           ……………………………………….

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej