Plan współpracy Dyrekcji Szkoły z Radą Rodziców na rok szkolny 2017-2018

PLAN WSPÓŁPRACY   SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

Kierunek współpracy

Zadania

Formy i sposoby realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

I.

Organizacja pracy szkoły

 

 

1. Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w b. roku szkolnym.

2. Współudział w tworzeniu prawa szkolnego.

3. Zmiany w oświatowych aktach prawnych.
4. Praca szkoły w czasie egzaminów maturalnych


5. Wybory do Prezydium Rady Rodziców
 

Omówienie arkusza organizacyjnego, kalendarza roku szkolnego, priorytetami MKO
                                                                                     Opiniowanie organizacji pracy szkoły  – 5 dni w tygodniu, system jednozmianowy.
Zapoznawanie ze zmianami, interpretacja i sposób wdrażania
 

Zapoznanie z organizacją pracy szkoły w czasie matur.
Udział w zebraniu, ukonstytuowanie się Prezydium, dyskusja nad kierunkami pracy, sformułowanie planu współpracy.

Omówienie koncepcji pracy szkoły (tworzenie nowych zawodów, kierunków kształcenia)

Wrzesień- październik 2017


Wrzesień- październik 2017

Wrzesień- październik 2017

Luty 2018

Na bieżąco

Grudzień 2017 - kwiecień 2018

Wrzesień 2017

Dyrektor


Dyrektor

Wicedyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor

Pedagodzy szkolni

Psycholog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi

II.

Kształcenie

1. Analiza wyników matury 2017
2. Analiza wyników próbnej matury
3. Analiza wyników nauczania
 i zachowania za I semestr oraz rocznych
4. Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań
Rodziców i  Uczniów  w zakresie kształcenia i wychowania.

Prezentacja wyników, analiza wnioski i rekomendacje
Zapoznanie z wynikami, dyskusja i wnioski.


Ankieta badająca potrzeby i oczekiwania, omówienie wyników, wdrożenie działań.

Październik – listopad 2017

Styczeń 2018
Luty 2018/ Czerwiec 2018

Kwiecień / czerwiec 2018

Wrzesień 2017

Dyrektor

Dyrektor
Dyrektor

Dyrektor

Wicedyrektor

Pedagodzy szkolni

Psycholog szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi

Wszyscy nauczyciele

III.

Wychowanie i opieka

1. Wycieczki

2. Frekwencja

3. Ubezpieczenia i wypadki

 

Omówienie zasad organizacji wycieczek, pomoc rodziców – jako opiekunowie, organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności;Analiza ofert firm ubezpieczeniowych i wybór
Analiza wypadków oraz sposobów  zapobiegania
 

Listopad – grudzień 2017 

 Wrzesień 2017Styczeń / luty

Wicedyrektor

Dyrektor
Pedagodzy szkolni

Psycholog szkolny


Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

 

IV.

Szkolenia

1.Pedagogizacja Rodziców.

Warsztaty dla Rodziców, np.: procedury maturalne, przygotowanie do egzaminów zewnętrznych. Stres egzaminacyjny, profilaktyka agresji i uzależnień, bezpieczeństwo, cyberprzemoc (Zgodnie z Planem pracy szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym)

Na bieżąco przez cały rok  szkolny

Wicedyrektor

Dyrektor
Pedagodzy szkolni

Psycholog szkolny
Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów objętych egzaminami zewnętrznymi

 

 

Spotkania Dyrektora z Prezydium odbywają się raz na miesiąc, z Przewodniczącym RR – co 2 – 3 tygodnie i w zależności od potrzeb.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej