Regulamin klasy mundurowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

 

Regulamin

Liceum Ogólnokształcącego

dla klas  mundurowych z innowacją pedagogiczną w zakresie

bezpieczeństwa narodowego

w Zespole Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

 

                                                                  Opracował zespół autorski: Luiza Truchel

                                           Dorota Budziszewska

                                            Robert Dynak

                                            Dariusz Smoliński

 

 

 

Pułtusk,  wrzesień 2016
INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin został wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr II/10/2016r.                      z dnia  6 października 2016 r.

 

 W związku z wieloletnia tradycją Zespołu  Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku zwanego dalej Szkołą, związanego współpracą                   z wojskiem w procesie kształcenia obronnego oraz potrzebą wspólnego działania na rzecz niepodległości i przygotowywanie młodzieży  do służby            w formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, obronności państwa                i wychowania patriotycznego ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, Związku Strzeleckiego, integracji środowiska żołnierskiego  i innych służb mundurowych z młodzieżą szkolną. Stosownie do zawartych porozumień przez organ prowadzący i dyrekcję szkoły ze służbami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, w tym stowarzyszeniem Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza w zakresie kształtowania wiedzy
i umiejętności uczniów na potrzeby bezpieczeństwa narodowego, w tym służb działających na rzecz obronności państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa – w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku utworzono w  I Liceum Ogólnokształcącym oddziały, realizujące
innowację pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwa narodowego, zwane dalej „klasy mundurowe”.

Ideą opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej jest  wyjście                na przeciw aktualnym oczekiwaniom społecznym, związanym m.in.                                   z kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych młodzieży oraz konkretnych umiejętności na potrzeby bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Praca w różnego rodzaju służbach mundurowych oraz instytucjach związanych z bezpieczeństwem jest ciekawą alternatywą dla młodych ludzi. Bezpieczeństwo narodowe jest związane z wieloma dziedzinami bezpieczeństwa, w tym: powszechnego, publicznego, społecznego, ekologicznego, ekonomicznego, politycznego, kulturowego i militarnego. Stąd też proces kształcenia w tym zakresie oparty jest na synergii wielu dziedzin wiedzy i umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania różnych organów i służb działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Powyższa wiedza w postaci skondensowanej zostanie przekazana uczniom w trzyletnim cyklu nauczania,              a następnie będzie przez nich doskonalona na uczelniach wyższych, cywilnych               i wojskowych. Dobrowolna przynależność uczniów z klas mundurowych                 do stowarzyszeń o charakterze obronnym i ratowniczym, tj. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Związek Strzelecki Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza i funkcjonującej w nim Jednostki Strzeleckiej 1313 Akademii Sztuki Wojennej, zapewni uczniom możliwość dodatkowego zdobywania pragmatycznej wiedzy i doskonalenia umiejętności obronnych i ratowniczych, które są zgodne z innowacyjnym programem nauczania z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnych  Zasadach Oceniania. Regulamin określa szczegółowa zasady organizacji i funkcjonowania uczniów w klasach  mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku i stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

Nauka w klasach mundurowych z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe proponowane są absolwentom gimnazjum, którzy:

 • planują podjęcie studiów, bądź służby w formacjach mundurowych lub pracy w instytucjach publicznych, w których realizowane są zadania związane z bezpieczeństwem narodowym we wszystkich jego dziedzinach; 
 • chcą spędzić 3 lata maksymalnie aktywnie, ucząc się technik samoobrony,  

technik strzeleckich, pokonywania przeszkód terenowych, topografii, podstaw sztuki wojennej, zielonej i czarnej taktyki, planowania operacyjnego, ogólnych zasad ochrony informacji niejawnych oraz praktycznych wiadomości z zakresu funkcjonowania szeregu organów, instytucji, służb, inspekcji i straży zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego;

 • chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności obronne w ramach stowarzyszenia Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza w ramach dobrowolnej przynależności do podpodziału Jednostki Strzeleckiej 1313 funkcjonującej przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz innych stowarzyszeń o charakterze proobronnym i ratowniczym, tj. Ochotnicze Straże Pożarne R.P., WOPR, Sekcja Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka w Pułtusku. 
 • pragną uzyskać świadectwo dojrzałości będące przepustką na każdy kierunek studiów.

Uczniowie pierwszych klas mundurowych z innowacją pedagogiczną  bezpieczeństwo narodowe  w Zespole Szkół Zawodowych                                         im. J. Ruszkowskiego   w dniu uroczystej akademii z okazji 11 listopada, składają ślubowanie.

Treść ślubowania:

Ja uczeń klasy pierwszej z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe  w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana  Ruszkowskiego w Pułtusku, ślubuję:

 • Dbać o honor Ojczyzny
 • Szanować flagę i godło państwowe
 • Godnie nosić mundur
 • Pomagać słabszym i potrzebującym
 • Wyrażać szacunek do osób starszych
 • Godnie reprezentować Szkołę, dbać o jej dobre imię i przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i Regulaminu Klas mundurowych.

Uczniowie z klas mundurowych, którzy złożyli dobrowolną deklarację przystąpienia do Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno-Wychowawczej składają dodatkowo:

 

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE, o następującej treści:

 

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno-

Wychowawczej przyrzekam:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu,                a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje jako członka Związku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Społeczno-Wychowawczej z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS MUNDUROWYCH

Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

1.Rekrutacja uczniów do pierwszych klas mundurowych odbywać się będzie
zgodnie z „Zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole  Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku opracowywanymi na dany rok szkolny.
2. Do klas mundurowych obowiązują dodatkowe kryteria przyjęcia, tj. :

1) ocena z zachowania - co najmniej poprawna,

2) osiągnięcia sportowe,

3) brak przeciwwskazań lekarskich (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).

3. Do klas mundurowych nie przyjmowani są uczniowie posiadający stałe zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego.

 

§ 2

 

PROGRAM NAUCZANIA

 

 1. W klasach mundurowych realizuje się ramowy program nauczania określony dla liceum ogólnokształcącego w cyklu-3-letnim.
 2. Do podstawowej grupy przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniającym dodano:

1) podstawy teorii bezpieczeństwa narodowego,

2) podstawy szkolenia taktycznego.

 1. W klasie mundurowej dodatkowo realizowane są przedmioty objęte innowacją pedagogiczną:
 1. Organizacja służb bezpieczeństwa narodowego,
 2. Ratownictwo przedmedyczne,

     3)Samoobrona i techniki walki.

4. W klasie mundurowej zajęcia objęte innowacją pedagogiczną prowadzone są przez specjalistów – nauczycieli, przedstawicieli jednostek wojskowych, policji, straży pożarnej lub innych służb, zgodnie z programami  autorskimi.

5. Oceny z zajęć dodatkowych wpisywane są w arkuszu ocen ucznia                      w miejscu na „zajęcia dodatkowe”, a także na świadectwie promocyjnym                 i świadectwie ukończenia szkoły.

6. Absolwenci klas mundurowych zdają  egzamin maturalny zgodnie z obowiązującymi procedurami określonymi przez CKE i mogą podjąć dowolny kierunek dalszego kształcenia na wyższych uczelniach..

§ 3

 

UMUNDUROWANIE UCZNIÓW KLAS  Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

1. Mundur dla ucznia klasy - bezpieczeństwo narodowe powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku dla służb mundurowych, oznaką nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość               i suwerenność Polski.

2. Uczniów klas mundurowych zobowiązuje się do przestrzegania postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. poz. 354),                 a w szczególności do:

 1. użytkowania wyłącznie munduru lub części munduru, które zostały wyłączone z zakazu użytkowania oraz w sytuacjach określonych zgodnie z art. 4 rozporządzenia;
 2. użytkowania dozwolonych mundurów, które są pozbawione orłów wojskowych oraz oznak wojskowych: stopni wojskowych, korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności, specjalistów wojskowych, szkolnych, rozpoznawczych i identyfikacyjnych;
 3. oznaczenia oznakami identyfikacyjnymi wskazanych w art. 5 mundurów lub części munduru, zgodnie z rozporządzeniem (na lewej patce górnej kieszeni munduru musi być umieszczona oznaka identyfikacyjna z nazwą albo skrótem nazwy stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni. Oznaka w kolorze ciemnoszarym ma mieć wymiary 12 x 5 cm).

3. Uczniów klasy mundurowej z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo narodowe obowiązuje zakup umundurowania na koszt własny.

4. Umundurowanie ucznia jest jednakowe dla dziewcząt i chłopców.

5. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje tradycję szkoły oraz wizerunek Wojska Polskiego.

6. Uczeń, który  (za zgodą rodziców w przypadku gdy jest niepełnoletni) złożył dobrowolną deklarację przystąpienia do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza – jest zobowiązany do noszenia  umundurowania ucznia – strzelca zgodnie z postanowieniami regulaminu mundurowego Związku.

7. Naruszenie przepisów umundurowania może skutkować obniżeniem oceny ze sprawowania lub innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.

8. Noszenie umundurowania obowiązkowe jest w „dni mundurowe” ustalone decyzją dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Ponadto uczniowie są zobowiązani do umundurowania :

a) podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,

b) w dniach oficjalnych świąt państwowych i resortowych,

c) w czasie zajęć szkoleniowych w jednostkach i uczelniach wojskowych oraz innych służbach mundurowych.

9. Zabrania się uczniom klas mundurowych:

a) noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów,

b) użytkowania elementów umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem,

c) trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób

nieuzasadniony i niezgodny z ich przeznaczeniem.

d) noszenia emblematów Związku Strzeleckiego – jeśli uczeń nie złożył dobrowolnej deklaracji przystąpienia do Związku oraz przyrzeczenia strzeleckiego.

§ 4

 

Wzór umundurowania dla ucznia – strzelca z klasy  z innowacją pedagogiczną w zakresie bezpieczeństwo narodowe

 

 1. Ustala się wzór umundurowania polowego dla uczniów z klas mundurowych.
 2. Umundurowanie ucznia – strzelca z klasy mundurowej stanowi mundur polowy, typu wojskowego, koloru moro, wzór 93 lub 2010 i składa się z:

1) spodni polowych, typu wojskowego,

2) bluzy polowej, typu wojskowego z logo klasy mundurowej.

3. Jeśli uczeń złożył deklarację przystąpienia do ZW Strzelec OSW –                      z patkami strzeleckimi na kołnierzu bluzy polowej oraz z emblematem flagi państwowej na każdym ramieniu bluzy, oraz przyszytym na lewym ramieniu  bluzy (2 cm. pod flagą) łuczkiem strzeleckim i emblematem JS1313 (2 cm pod łuczkiem).

1) podkoszulki koloru czarnego z logo klasy o profilu bezpieczeństwo narodowe na lewej górnej stronie koszulki,

2) pasa parcianego koloru czarnego,

3) obuwia typu wojskowego koloru czarnego,

4) beretu wojskowego, koloru zielonego z godłem strzeleckim lub godłem klasy mundurowej,

5) bluzy polarowej czarnej typu wojskowego z logo klasy mundurowej na lewym rękawie, a jeśli uczeń złożył deklarację przystąpienia do ZW Strzelec O.S.W. – z emblematem flagi państwowej na każdym rękawie oraz łuczka strzeleckiego na lewym rękawie ( 2 cm pod flagą).

6) kurtki zimowej typu wojskowego wzór 93 lub 2010,

7) czapki zimowej czarnej typu wojskowego,

8) rękawiczek czarnych typu wojskowego.

 

3. Ustala się wzór logo dla klasy mundurowej.

 

Logo na rękaw lewy umundurowania:

Emblemat naramienny "PUŁTUSK"

 

 1. Emblemat z nazwą szkoły i godłem strzeleckim lub godłem klasy mundurowej naszywany lub przypinany jest wyłącznie na rękaw lewy umundurowania polowego, wzór 93 lub 2010.
 2. Uczniowie z klasy mundurowej, którzy nie przystąpili do Związku Strzeleckiego noszą emblemat wyłącznie z nazwą szkoły i godłem klasy mundurowej.
 3. Uczniowie z klasy mundurowej, którzy wykazują się szczególnymi osiągnięciami w procesie szkolenia obronnego lub stanowią kadrę dowódczą pododdziałów Jednostki Strzeleckiej 1313 przy Akademii Sztuki Wojennej mają prawo noszenia emblematów tej jednostki.

 

 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MON ustala się wzór oznaki identyfikacyjnej z nazwą albo skrótem nazwy stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni. Oznaka w kolorze ciemnoszarym                        ma wymiary 12 x 5 cm).

http://www.old.lo-czerwiensk.pl/0095L/data/image1/kat_16/img_1669m.jpg

5. Ustala się wzór godła uczniów klasy mundurowej

http://www.sortmund.pl/pol_pl_Orzelek-KM-zielony-1693_2.jpg

6. Wzór godła uczniów klasy mundurowej, członków Związku Strzeleckiego 

    Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza

Znalezione obrazy dla zapytania orzełki dla klas mundurowych

7. Przyjmuje się wzór beretu i sposób umieszczenia godła uczniów klasy mundurowej, członków Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza.

http://www.sortmund.pl/data/gfx/pictures/large/4/6/1564_1.jpg

8. Przyjmuje się wzór patek i stopni strzeleckich wyłącznie dla uczniów klas mundurowych będących członkami Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza.

http://www.sortmund.pl/pol_il_Patki-strzeleckie-strzelec-1125.jpghttp://img02.allegroimg.pl/photos/192x144/62/72/46/95/6272469562http://img20.allegroimg.pl/photos/128x96/63/72/04/23/6372042382

a) dla mundurów wzór 1993                                      b) dla mundurów wzór 2010

8. Przyjmuje się wzór łuczka strzeleckiego i emblematu flaga, które mogą nosić wyłącznie uczniowie klas mundurowych będący członkami Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza.

http://img20.allegroimg.pl/photos/128x96/63/72/00/58/6372005847 http://www.sortmund.pl/pol_pl_Emblemat-Flaga-1639_1.jpg

9. Przyjmuje się wzór bluzy polarowej dla uczniów klas mundurowych. Uczniowie klas mundurowych będący strzelcami mogą nosić na bluzie emblematy flagi i łuczka strzeleckiego, zgodnie z regulaminem Związku.

http://images.sklepy24.pl/91491251/7582/medium/polar-wojskowy-dla-dziecka-multicamo.jpg

§ 5

 

Zasady dotyczące użytkowania umundurowania oraz wyglądu ucznia:

 

 1. Uczniowie - strzelcy mają obowiązek nosić krótką, staranną fryzurę, zabrania się żelowania włosów.
 2. Zabrania się nosić emblematów strzeleckich uczniom, którzy nie złożyli deklaracji przystąpienia do ZW Strzelec OSW. Uczniowie ci mogą nosić umundurowanie wzór 93 lub 2010 z logo klasy o profilu bezpieczeństwo narodowe, ale bez patek strzeleckich, emblematu flagi państwowej oraz łuczków strzeleckich.
 3. Umundurowani uczniowie – strzelcy, powinni nosić plecaki wzoru wojskowego. Wszelkie inne torby i teczki powinny być koloru czarnego oraz być noszone w lewej ręce.
 4. Beret strzelecki powinien być noszony przez ucznia lekko przechylony      na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak, aby przysłaniał ucho.
 5. Podczas wystąpień w mundurze polowym bez nakrycia głowy - beret nosi się w lewej kieszeni spodni.
 6. Podczas wystąpień w mundurze wyjściowym bez nakrycia głowy - beret nosi się pod lewym naramiennikiem.
 7. Bluzę polową, wzór 93 lub 2010 można użytkować z podwiniętymi rękawami za zgodą prowadzącego zajęcia.
 8. Pas może być używany do umundurowania polowego tak, aby dolna krawędź pasa znajdowała się powyżej bioder, a środek klamry na linii guzików bluzy (kurtki) polowej. Pas powinien zakrywać ściągacz bluzy (kurtki) polowej.

§ 5

 

 

SYSTEM STOPNI W KLASACH MUNDUROWYCH

 

1. Uczniowie – strzelcy, którzy złożyli stosowne deklaracje przystąpienia do ZW Strzelec OSW, noszą oznaki stopni zgodnie z regulaminem mundurowym Związku, w ilości odpowiadającej danemu stopniowi na patce strzeleckiej.

2. Uczniowie, którzy nie są członkami Związku Strzeleckiego nie noszą oznaczeń stopni.

 

 

 

§ 6

 

PRAWA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

 

1. Prawa i obowiązki uczniów - strzelców klas mundurowych określa Statut szkoły - Zespołu Szkół Zawodowych im Jana Ruszkowskiego w Pułtusku               oraz Statut i Regulamin Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacja Społeczno Wychowawcza, jeśli uczeń złożył deklarację przystąpienia do Związku,                      za zgodą rodziców od 16 do 18 roku życia.

2. Ponadto uczeń –strzelec klasy mundurowej ma prawo do:

1) używania, od chwili złożenia ślubowania tytułu ucznia klasy mundurowej,              a w przypadku złożenia przyrzeczenia strzeleckiego, tytułu strzelca i noszenia emblematów i stopni strzelckich,

2) noszenia właściwego umundurowania,

3) złożenia uroczystego ślubowania zgodnie z ceremoniałem szkoły oraz zamiennie przyrzeczenia strzeleckiego zgodnie z regulaminem Związku Strzeleckiego Strzelec OSW, jeśli uczeń złoży deklarację przystąpienia do stowarzyszenia za zgodą rodziców.

4) do mianowania na kolejne wyższe stopnie strzeleckie, zgodnie z zasadami ich nadania, które obowiązują w ZS Strzelec OSW.

5) rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów,

6) pomocy z zakresu realizowanych zajęć dodatkowych,

7) korzystania z ośrodków szkolenia strzeleckiego ZW Strzelec OSW, po złożeniu dobrowolnej deklaracji przystąpienia do Związku.

8) Uczeń klasy mundurowej ma możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami.

 

 

 

§ 7

 

OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY MUNDUROWEJ

 

 1. Uczniowie – strzelcy klas mundurowych - zobowiązani są do:
 2. Godnego reprezentowania szkoły w czasie uroczystości szkolnych, kościelnych i państwowych.
 3. Godnego noszenia munduru zgodnie z regulaminem.
 4. Poszanowania munduru, godła i barw narodowych.
 5. Przestrzegania zasad i regulaminów Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno Wychowawczej, jeśli na zasadach dobrowolności złożyli stosowne deklaracje przystąpienia do Związku.
 6. Pomocy i życzliwości dla kolegów z klas młodszych jak i rówieśników.
 7. Integrowania się ze społecznością szkolną.
 8. Zgodnie z programem nauczania uczeń klasy mundurowej ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach strzeleckich, obozach szkoleniowych oraz innych zajęciach dydaktycznych, w tym wyjazdowych do ośrodków szkoleniowych.
 9. Rozpoczynania lekcji i każdych innych zajęć meldunkiem składanym przez dyżurnego klasy nauczycielowi, instruktorowi prowadzącemu zajęcia, zawierającym informacje o aktualnym stanie liczbowym klasy                                      i przygotowaniu do zajęć.
 10. Ponoszenia opłat z tytułu zakupu umundurowania i emblematów, wyjazdów              i uczestnictwa w szkoleniach poza terenem szkoły, np. opłaty za autokar, wyżywienie, basen pływacki, amunicję strzelecką, opłaty dla instruktorów nie wchodzących  w skład kadry dydaktycznej szkoły.
 11. Uczeń jest zobowiązany zakupić umundurowanie w określonym terminie, ale nie później niż do końca II półrocza klasy pierwszej.
 12. Uczeń klasy mundurowej dba o swoją aktywność fizyczną – uczestniczy
  w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym oraz w zajęciach na strzelnicy, szkoleniu taktycznym i walki wręcz.
 13. Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności na bieżąco, osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności swojej specjalizacji.
 14. Podczas obchodów uroczystości świąt państwowych i szkolnych uczniowie klas mundurowych mają obowiązek w nich uczestniczyć i występować
  w umundurowaniu klasy mundurowej lub umundurowaniu strzeleckim, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.
 15. Jeśli uczeń klasy mundurowej przynależy do innych organizacji                             i stowarzyszeń, podczas świąt i uroczystości, w których nie biorą udziału klasy mundurowe szkoły – to warunkowo może występować w mundurze tej organizacji.    

§ 8

 

PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP

 

1. W czasie zajęć praktycznych na strzelnicy, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz do podporządkowania się poleceniom przełożonych.

2. W razie naruszenia przez ucznia regulaminu bądź zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.

3. W czasie zajęć praktycznych uczniowie maja obowiązek być umundurowani oraz zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne nauczycielowi lub instruktorowi.

4. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), a decyzje o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący zajęcia.

6. Zabrania się wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej                    w trakcie szkolenia praktycznego i teoretycznego, mogących naruszyć bezpieczeństwo szkoły oraz które mogłyby zagrażać życiu bądź zdrowiu osób drugich.

 

 

 

§ 9

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  25.09.2016r.

 

 

 

Regulamin stanowi załącznik

do Zarządzenia Dyrektora

nr 1/2016 z dnia 2016 r.