REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH         
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1,
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 1

w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO 
w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

I. Podstawa prawna

§ 1.

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
  i centrów (Dz. U. poz. 1737).  
 3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

II. Wymagane dokumenty

§ 2.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły / druk do pobrania na stronie szkoły www.zszpultusk.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków określonych w regulaminie przyjęć, które należy dołączyć do wniosku:
 1. Oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. Oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 3. Zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli kandydat takie posiada);
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy Technikum Nr 1);
 5. Oświadczenie w sprawie dostarczenia umowy o pracę zawartej z pracodawcą (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 1).
 6. Umowa o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 1).

 

 

Do wniosku należy dołączyć również:

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeżeli dotyczy kandydata);
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy kandydata);
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  (jeżeli dotyczy kandydata);
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeżeli dotyczy kandydata);
 5. Trzy fotografie (podpisane na odwrocie);
 6. Opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  o typie problemów zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwości wyboru kierunku kształcenia (jeżeli kandydat taką posiada).

Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył,  na każdej stronie powinna zawierać adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

§ 3.

Wniosek wraz z załącznikami kandydaci do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego składają w sekretariacie szkoły w terminach określonych w § 15. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

III. Kryteria rekrutacji

§ 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego podaje do wiadomości kandydatów kryteria przyjęć poprzez ogłoszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl oraz
w sekretariacie szkoły.

§ 5.

O przyjęcie do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1 mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

§ 6.

Na rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku będzie prowadzona rekrutacja do następujących szkół:

                       

 

 

 

Szkoła

 

Innowacja/zawód

Proponowane przedmioty
do realizacji  w zakresie rozszerzonym

 

Języki obce

 

Okres kształcenia

 

Liczba

 

oddziałów

 

uczniów

 

 

I Liceum Ogólnokształcące

 

 

Innowacja pedagogiczna
w zakresie bezpieczeństwa narodowego

 -biologia

- język polski
- język obcy nowożytny

angielski
niemiecki* rosyjski*

4 lata

1

30

 

 

Technikum Nr 1

technik informatyk

-fizyka

-matematyka

angielski niemiecki* rosyjski*

5 lata

1

 

30

 

technik ekonomista

- geografia

- język obcy nowożytny

angielski niemiecki* rosyjski*

5 lata

1

30

technik logistyk

-geografia 
-język obcy nowożytny

angielski niemiecki* rosyjski*

5 lata

1

30

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1

wielozawodowa

------

angielski

3 lata

1

30

* – zapewnienie kontynuacji nauczania jednego języka obcego, nauczanego w szkole podstawowej, 

 

Oddział zostanie uruchomiony w przypadku gdy zgłosi się minimum 25 kandydatów (dotyczy wszystkich typów szkół).

 

§ 7.

1. Rekrutację i kwalifikację kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna, która działa na podstawie Regulaminu przyjęć kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8.

Dyrektor Szkoły przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 9.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. Oceny z następujących zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka,  język obcy nowożytny i jeden z następujących przedmiotów zależnie od typu szkoły:
 1. fizyka dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik informatyk;
 2. geografia dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik logistyk;
 3. geografia dla klasy Technikum Nr 1 kształcącego w zawodzie technik ekonomista;
 4. biologia dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego;
 5. informatyka dla klas Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 1.

 

 

 1.  Inne osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. tytuł finalisty lub laureata w etapie ponadwojewódzkim i wojewódzkim(organizowanego przez Kuratora Oświaty) konkursu przedmiotowego i tematycznego,
 2. wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty, na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i powiatowym,
 3. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego.

 

§ 10.

 1. Ustala się następującą skalę punktową za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w § 9:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

18

Bardzo dobra

17

Dobra

14

Dostateczna

8

Dopuszczająca

2

 

 

2. Skalę punktową za inne osiągnięcia wymienione w punkcie 2, w tym:

 

Osiągnięcie

Wartość punktowa osiągnięcia

Konkursy  o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • finalista konkursu przedmiotowego
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

 

10

7

5

Konkursy o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim lub turnieje o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

 

10

 

4

 

3

Konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Kuratora Oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

 

10

7

5

7

5

3

Konkursy lub turnieje o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

 

10

 

7

 

5

 

7

 

3

 

2

Wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:

 • międzynarodowym
 • krajowym
 • wojewódzkim
 • powiatowym

 

 

4

3

2

1

Aktywność na rzecz innych ludzi np. wolontariat albo inne osiągnięcia na rzecz środowiska szkolnego.

3

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

7

 

 (*) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.

 

§ 11.

1. Komisja przyjmuje łączną liczbę punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, przyjmując współczynnik za każdy wynik procentowy z zakresu:

- języka polskiego – 0,35

- matematyki – 0,35

- języka obcego nowożytnego – 0,30

  

§ 12.

1. Absolwentowi, który został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 

1) języka polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

35

Bardzo dobra

30

Dobra

25

Dostateczna

15

Dopuszczająca

10

 

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

Ocena

Wartość punktowa oceny

Celująca

30

Bardzo dobra

25

Dobra

20

Dostateczna

10

Dopuszczająca

5

 

 

 

§ 13.

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, będące odzwierciedleniem sumy punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, wybranych zajęć edukacyjnych, średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć.

 

§ 14.

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następują kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata i jego rodziny,
 3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 4. objęcie kandydata pieczą zastępczą,
 5. problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu nas stan zdrowia potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość punktową.

 

IV. Terminarz rekrutacji:

§ 15.

Rekrutacja zasadnicza

 1. Od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają wnioski, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.
 2. Od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci składają dokumenty:

- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 

- inne dokumenty z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

 1.  Od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- kandydaci mogą dokonać zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

 

 1. Do 04 sierpnia - Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
  w oświadczeniach.
 2. Do 11 sierpnia – Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 1. 12 sierpnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 2. Od 15 czerwca do 14 sierpnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna wydaje skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie
  i przedłożyli oświadczenie o wyborze tej szkoły.
 3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego, umieszczonego na listach kandydatów zakwalifikowanych, woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego
  w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz oświadczenia w sprawie dostarczenia umowy o pracę zawartej
  z pracodawcą (dotyczy młodocianych pracowników w Szkole Branżowej I Stopnia Nr 1).
 4. 19 sierpnia do godz. 14.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz nazwiska i imiona kandydatów nieprzyjętych, uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 5. 19 sierpnia Dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

 

V. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Kandydaci nieprzyjęci do szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, postępując według procedur zawartych w niniejszym regulaminie.

2. Kandydatom, których nie zakwalifikowano do szkoły, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku:

1) W terminie do 22 sierpnia rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

2) W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Powinno ono zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym;

3) W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

4) W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
  z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo do wniesienia skargi
  do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.
 • administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe."