REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW NA SEMESTR I
DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO  
W PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku
  2. Szkoła Policealna  w Pułtusku – technik administracji

 

§ 1.

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.,) – rozdział 6

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego   do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1737). 

3.       Zarządzenie nr  8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021.

 

§ 2.

 

Szkoły dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego są szkołami publicznymi     
i przeprowadzają rekrutację słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej dostępności - nauka w szkołach jest bezpłatna.

§ 3.

 

Rekrutacja na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Szkoły Policealnej w Pułtusku na rok szkolny 2020/2021,  (semestr rozpoczynający się we wrześniu 2020 r.), będzie prowadzona do:

 

 

Nazwa szkoły

Okres kształcenia  w latach (semestry)

Liczba

oddziałów

słuchaczy

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Pułtusku

4

(osiem semestrów)

1

30

Szkoła Policealna w Pułtusku: 

zawód technik administracji

2

(cztery semestry)

1

20

 

  1. O przyjęcie na semestr pierwszy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum lub 8 – klasowej szkoły podstawowej (przed reformą), którzy mają ukończone, lub w roku 2020 ukończą 18 lat.
  2. O przyjęcie na semestr pierwszy Szkoły Policealnej w Pułtusku w zawodzie:  technik administracji  o okresie kształcenia 2 lata mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie.

§ 5.

  1. Oddział Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  zostanie uruchomiony w przypadku,  gdy zgłosi się minimum 30 kandydatów.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów, za zgodą organu prowadzącego, istnieje możliwość utworzenia dodatkowych oddziałów.

§ 6.

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

 

1.        od 29 czerwca od godz. 10.00 do 3 lipca do  godz. 16.00 składanie wniosków o przyjęcie   do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

2.        od 6 lipca do 21 lipca - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych przedłożonych dokumentów;

3.       22 lipca godz. 10.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych                       i kandydatów niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska uszeregowane                             w kolejności alfabetycznej, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;

4.        od 22 do  27 lipca wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkoły policealnej);

5.      od 29 czerwca od godz. 10 do 23 lipca do godz. 10 – potwierdzenie woli przyjęcia                        w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz w przypadku szkoły policealnej zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

6.       27 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

7.       od 3 sierpnia od godz. 10.00 do 6 sierpnia do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z obowiązującymi  dokumentami  - rekrutacja uzupełniająca;

8.       do  21 sierpnia– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów,

9.       24 sierpnia  godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych;

10.   od 25 sierpnia od godz12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia dokumentów (jak w rekrutacji zasadniczej);

11.   28 sierpnia  godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych.

§ 7.

1. W procesie rekrutacji kandydaci posługują się wzorem wniosku opracowanym w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. 

2.  Do wniosku o przyjęcie kandydaci dołączają: 

1) świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: 

a) gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej – kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej (liceum, technikum) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie ze szkoły) – kandydaci do Szkoły Policealnej w Pułtusku,

c) trzy fotografie podpisane czytelnie na odwrocie.

 

§ 8.

 

Wniosek wraz ze szczegółowymi informacjami jest dostępny w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego lub na stronie internetowej szkoły www.zszpultusk.edu.pl.

 

Sekretariat Zespołu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,
tel./fax. 23 692 06 41.
 

 

§ 9.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego, adres: al. Tysiąclecia 12, 06 – 100 Pułtusk;

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3.       Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustaw ;

4.       Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5.       Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.       Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

2.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

4.       Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.