Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel projektu: Podniesienie jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, oraz utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, a także udzielenie wsparcia szkołom w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Planowane efekty: Projekt przyczyni się do lepszego dopasowania systemu kształcenia oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Lider  projektu: Powiat Pułtuski.

Partnerzy projektu:  Gmina Pułtusk, Gmina Świercze, Gmina Winnica, Gmina Zatory.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Publiczne Gimnazjum im. rtm. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Księdza Biskupa Andrzeja Noskowskiego w Pułtusku,
  • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach,
  • Publiczne Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego w Winnicy,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zatorach,
  • Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku,
  • Zespół Szkól Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku.

Całkowita wartość projektu: 613 650, 00 PLN

Wartość dofinansowania535 610,00 PLN w tym 490 920,00 PLN ze środków europejskich oraz 44 690,00 PLN z budżetu państwa.