Projekt systemowy "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

Tytuł: Projekt systemowy pod nazwą

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

 w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

 1. Projekt zarządzany będzie przez „Lidera Projektu" Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.,                    

Powiat Pułtuski jest „Partnerem” w realizacji projektu.

 

 1. Projekt realizowany w okresie: od marca 2014r. do września 2015r.

 

 1. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 25 000 000,00 zł., w tym koszt realizacji projektu w powiecie pułtuskim  nie przekroczy kwoty: ok. 2 061273,97 zł.

 

 

Projekt obejmuje wsparcie w zakresie doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe służące praktycznej nauce zawodu, organizacji staży dla uczniów, dodatkowych zajęć                  w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego, doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej, wdrożenia modelu współpracy z pracodawcami pozwalającego na dostosowanie programów nauczania do ich potrzeb i oczekiwań.

 

Wsparcie które zostanie udzielone dla ZSZ im. Jana Ruszkowskiego:

*dodatkowe zajęcia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych:

 1. Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – 100 osób
 2. Zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego – 25 osób
 3. Zajęcia pozalekcyjne z jęz. rosyjskiego – 10 osób
 4. Zajęcia pozalekcyjne z ochrony środowiska – 10 osób
 5. Zajęcia komputerowe – 15 osób

 

*doradztwo zawodowe i opieka pedagogiczno – psychologiczna:

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie ( czyli 160 osób)  muszą odbyć zajęcia indywidualne z doradcą zawodowych ( 2 godziny na osobę)

 

i

- 20 uczniów będzie miało zapewnioną opiekę pedagogiczno-psychologiczna w wymiarze 2 godzin na osobę.

 

*Staż dla uczniów: Staż w wymiarze 150 godzin na osobę.

 

 1. Staż u pracodawców  dla 130 uczniów.

- 100 osób odbędzie staż w lipcu i sierpniu br.

- 30 osób w lipcu 2015 r.

 

Uczeń zanim zostanie skierowany na staż będzie musiał  przejść 2 godzinne doradztwo zawodowe.

 

Osoby odbywające staż będą miały zapewniony:

-  zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do pracodawcy

-  zakupioną odzież ochronną,

- zakupione dzienniczki stażowe

- po zakończeniu stażu każdy uczeń który zaliczy staż otrzyma stypendium stażowe

 

*Wyposażenie pracowni:

 1. pracownia elektroniczna – 73 690,00zł.
 2. pracownia ochrony środowiska  -  92 154,80 zł.
 3. Pracownia mechaniczna  - ok. 140 306,00 zł.
 4. Pracownia informatyczna  - ok. 119 588,17 zł.
 5. Pracownia ekonomiczna -  ok.72 350,00 zł.

 

Razem: 498 088, 97 zł.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej