Projekty 2015/2016

Projekty  edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/16

 

 1. Powiatowy Projekt Edukacyjny „Jan Długosz – Polak i Europejczyk”

 

Celem projektu było:

 

- oddanie hołdu wielkiej postaci historycznej Janowi Długoszowi w 600. rocznicę    urodzin;                                                                                                                                    - upamiętnienie autora polskiej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza oraz poznanie źródeł, z jakich korzystał pisząc Krzyżaków;

- poszerzenie wiedzy historycznej i polonistycznej poprzez uczestnictwo w konkursach oraz wykładach, dotyczących średniowiecza (wykłady pracowników naukowych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora);

                                                                                                                                             - usystematyzowanie informacji na temat dziejopisarstwa średniowiecznego (cykl lekcji historii i języka polskiego, poświęconych Długoszowi i Sienkiewiczowi);

 - wyszukiwanie i porządkowanie informacji bibliograficznych (Biblioteka Główna Akademii Humanistycznej),  w celu wykorzystania ich  podczas przygotowań do zajęć z historii, języka polskiego oraz Powiatowego Konkursu Historycznego Życie i twórczość Jana Długosza;

- rozwijanie  i  doskonalenie  umiejętności w  zakresie  odbioru  wypowiedzi kronikarskiej (Roczniki…)  i literackiej (powieść historyczna),m.in. rozpoznawanie  intencji  wypowiedzi;

- doskonalenie kompetencji wzorcowego czytania tekstu literackiego                        -            rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
 - wzbogacanie słownictwa związanego  z kulturą i obyczajowością staropolską;
 - dzielenie się wiedzą podczas pracy metodą projektu;

      Nauczyciele dzięki współpracy mieli możliwość zdobywania doświadczeń w zakresie udoskonalania sposobów i metod nauczania oraz kształtowania u uczniów pożądanych postaw sprzyjających integracji w środowisku szkolnym i lokalnym. Kwintesencją działań podejmowanych w gimnazjach  i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego była prezentacja inicjatyw w ramach współpracy i wymiany dobrych praktyk.

 

 1.  Erasmus+ „ Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów
  i nauczycieli”

W ramach projektu uczniowie Technikum nr 1 w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik ekonomista odbyli miesięczne staże w  Martos w Hiszpanii. Projekt był realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowany przez Unię Europejską.  

 

 1. „Młodzi głosują” „Polska szkoła szkołą demokracji”

 

     Celem projektu było:

 

 • Poprawa nastawienia społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej  i politycznej.
 • Przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego formułowania ocen i podejmowania decyzji w sprawach publicznych.
 • Tworzenie przestrzeni dla społecznej aktywności ludzi młodych.
 • Zwiększenie frekwencji wyborczej poprzez szerokie propagowanie w nich udziału.
 • Kreowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

        W ramach projektu przeprowadzono Prawybory Prezydenckie , zorganizowane przez Szkolny Klub Europejski „EUROMY”. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mogli oddawać swoje głosy na różnych kandydatów na Prezydenta RP. Prawybory przeprowadziła Młodzieżowa Komisja Wyborcza. Dla uczniów udział w szkolnych Prawyborach był ciekawą lekcją demokracji i doskonałą nauką w podejmowaniu decyzji w sprawach politycznych.
 

 1. „Mandat na posła Sejmu dzieci i młodzieży”

 

Projekt edukacyjny na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży
z tematem wiodącym: „Miejsca pamięci- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

Organizator projektu: Kancelaria Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Cele projektu:

 • Nauka postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
 • Popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej;
 • Uświadamianie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;
 • Przybliżenie młodym ludziom zasad funkcjonowania Sejmu RP i procesu legislacyjnego.

 

 

Działania wykonane w ramach projektu:

 • Ankieta przeprowadzona wśród uczniów ZSZ im.  J. Ruszkowskiego w Pułtusku.
 • Wystawa zorganizowana w Archiwum dotycząca Miejsc Pamięci.
 • Wycieczka po Pułtusku w celu odszukania Miejsc Pamięci narodowej i lokalnej.
 • Przygotowanie i prezentacja multimedialna filmu na temat Miejsca Pamięci Narodowej w Pułtusku.
 • Przygotowanie albumu przedstawiającego miejsca pamięci w Pułtusku i okolicach.

 

 

 1.  Powiatowy Projekt Edukacyjny ECO Ruszkowiacy

Główne cele projektu:
• uświadomienie potrzeby ochrony środowiska;
• zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z nadmiernej eksploatacji środowiska;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Projekt był realizowany we współpracy z Nadleśnictwem Pułtusk. Podjęto szereg działań miedzy innymi :

 • Nasadzanie drzew na terenie szkoły;
 • Prelekcje i prezentacje na temat zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce;
 • Zbiórka makulatury;
 • Konkursy ekologiczne.
 1.  Powiatowy projekt edukacyjny wiedzy o Austrii „?STERREICH AUF DER SPUR...”;
  Główne cele projektu:
 • Popularyzacja wśród młodzieży wiedzy realioznawczej o Austrii:
 • Promocja wybranego kraju niemieckiego obszaru językowego – Austrii, jako miejsca odbywania praktyk uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku;
 • Podnoszenie kompetencji w zakresie języka niemieckiego;
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

 Projekt był skierowany do uczniów gimnazjów oraz Zespołu. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano  dwa konkursy: quiz o Austrii w języku niemieckim i konkurs plastyczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej