Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym

W labiryncie natury- drzewo jako inspiracja

 

Imię i nazwisko autora, klasa: …..........................................................................................................

E-mail:..................................................................................................................................................

Telefon: …............................................................................................................................................

Adres korespondencyjny: …................................................................................................................

Tytuł pracy:…......................................................................................................................................

 

                                                                       Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn.zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia przekazanego na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Fotograficznego W labiryncie natury- drzewo jako inspiracja.

 

…........................................................................

data i podpis autora

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej