REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

W labiryncie natury — drzewo jako inspiracja

I. Organizatorzy

Anna Chmielewska—koordynatorka projektu ECO Ruszkowiacy

Agnieszka Cejnóg, Angelika Chrzanowska, Dorota Sobocińska, Marlena Wasilewska, Aleksandra Lasocka

II. Uczestnicy

Uczniowie ZSZ im Jana Ruszkowskiego.

III. Cel konkursu

1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.

3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.

IV. Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.

4. Oddane prace należy opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa)

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Prace nie będą zwracane.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook.

V. Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię o formacie 15cmx21cm.                                             4. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

6. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są w bibliotece szkolnej.

VI. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście do dnia 4. 03. 2016r.
Prace przyjmowane będą w bibliotece szkolnej.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na jej profilu Facebook do końca marca 2016r.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie
z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji
w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów:

ZSZ im Jana Ruszkowskiego

Al. Tysiąclecia 12

06-100 Pułtusk

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej